دوره و شماره: دوره 9، شماره 35، پاییز 1398، صفحه 1-200 
2. مروری بر تکنیک های تشخیصی آزمایشگاهی برای لیشمانیوز

صفحه 1-14

الهام دامنی؛ محمد مهران امینی فرد؛ الناز دامنی؛ وحید زراعتی


3. جداسازی و بررسی تکامل نژادی گونه جدید باسیلوس مولد آمیلاز ازچشمه آبگرم قینرجه آذربایجان شرقی

صفحه 1-22

سحر حسینی؛ مهدی ابراهیمی؛ معصومه مهدوی اورتاکند؛ خدیجه پورداداش؛ روزبه یلفانی


4. سیستم CRISPR از مواجهه با یک توالی تکراری مرموز برای تکنولوژی تا ویرایش ژنوم

صفحه 1-24

مجتبی سهرابی؛ زهرا سادات منزوی؛ زهرا عبداللهی؛ حامد سلمانی؛ سمیه دهقانی سانیج؛ عباس مروتی