موفقیت فصلنامه بیولوژی کاربردی جهت پذیرش در پایگاه بین‌المللی

DOAJ

 

عنوان پایگاه

وضعیت

لینک نشریه در پایگاه

DOAJ

نمایه شده

Link

ROAD

نمایه شده

Link

DRJR

 نمایه شده  Link
CIVILICA  نمایه شده Link
 magiran  نمایه شده  Link 
سامانه ارزیابی نشریات دانشگاه آزاد موجود Link

 

 

 

          

                                                          

 

شماره جاری: دوره 9، شماره 36، زمستان 1398 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
شاپا الکترونیکی
2538-3434

ابر واژگان