عنوان (آمار سال 1399)
مقدار
تعداد مقاله 43
تعداد پذیرش 19
تعداد عدم پذیرش 9
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 5
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 2
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 52
متوسط زمان داوری 10
متوسط زمان پذیرش 50
متوسط زمان عدم پذیرش 25
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 2
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 85
درصد پذیرش 44
متوسط تعداد داوری 2

 

ترتیب انتشار

فصلنامه

سیاست داوری

دوسو ناشناس

زبان نشریه

فارسی (+چکیده و منابع: انگلیسی)

 

نوع مقالات

پژوهشی

نوع دسترسی

رایگان(تمام متن)

هزینه انتشار

150 هزار تومان جهت داوری

+

350 هزار تومان برای انتشار

نحوه صدور گواهی پذیرش مقاله

الکترونیکی

بنابر مصوبه دانشگاه، مقالات ارسالی از ابتدای آذرماه سال 1399، جهت داوری و انتشار باید هزینه ای به شرح ذیل پرداخت نمایند

هزینه داوری: 150 هزار تومان

هزینه انتشار(به شرط پذیرش در مرحله داوری و انجام اصلاحات): 350 هزار تومان

شماره حساب:0105604588006- بانک ملی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

 

شماره جاری: دوره 11، شماره 42، تابستان 1400 

5. ارزیابی قارچی غالب و کیفیت فیزیک و شیمیایی در آب استخرهای شنای سرپوشیده

صفحه 81-92

الهام دامنی؛ رضوانه جوانمرد؛ پریسا شریف زاده؛ علی خسروشیری؛ نسرین رضایی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان