عنوان (آمار سال 1399)
مقدار
تعداد مقاله 43
تعداد پذیرش 19
تعداد عدم پذیرش 9
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 5
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 2
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 52
متوسط زمان داوری 10
متوسط زمان پذیرش 50
متوسط زمان عدم پذیرش 25
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 2
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 85
درصد پذیرش 44
متوسط تعداد داوری 2

 

ترتیب انتشار

فصلنامه

سیاست داوری

دوسو ناشناس

زبان نشریه

فارسی (+چکیده و منابع: انگلیسی)

 

نوع مقالات

پژوهشی

نوع دسترسی

رایگان(تمام متن)

هزینه انتشار

150 هزار تومان جهت داوری

+

350 هزار تومان برای انتشار

نحوه صدور گواهی پذیرش مقاله

الکترونیکی

بنابر مصوبه دانشگاه، مقالات ارسالی از ابتدای آذرماه سال 1399، جهت داوری و انتشار باید هزینه ای به شرح ذیل پرداخت نمایند

هزینه داوری: 150 هزار تومان

هزینه انتشار(به شرط پذیرش در مرحله داوری و انجام اصلاحات): 350 هزار تومان

شماره حساب:0105604588006- بانک ملی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

 

 

عنوان پایگاه

وضعیت

لینک نشریه در پایگاه

DOAJ

نمایه شده

Link

ROAD

نمایه شده

Link

DRJR

 نمایه شده  Link
CIVILICA  نمایه شده Link
 magiran  نمایه شده  Link 
سامانه ارزیابی نشریات دانشگاه آزاد موجود Link

 

 

 

          

                                                          

 

شماره جاری: دوره 11، شماره 42، تابستان 1400 

2. ارزیابی آلودگی های انگلی و قارچی غالب و کیفیت فیزیک و شیمیایی در آب استخرهای شنای سرپوشیده

الهام دامنی؛ رضوانه جوانمرد؛ پریسا شریف زاده؛ علی خسروشیری؛ نسرین رضایی


3. بررسی اثر هم کشتی سلول های بنیادی بر بافت تخمدان موش سوری

علی محمد عینی؛ احمدعلی محمدپور؛ عباس پرهام


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان