عنوان (آمار سال 1399)
مقدار
تعداد مقاله 43
تعداد پذیرش 19
تعداد عدم پذیرش 9
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 5
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 2
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 52
متوسط زمان داوری 10
متوسط زمان پذیرش 50
متوسط زمان عدم پذیرش 25
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 2
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 85
درصد پذیرش 44
متوسط تعداد داوری 2

 

ترتیب انتشار

فصلنامه

سیاست داوری

دوسو ناشناس

زبان نشریه

فارسی (+چکیده و منابع: انگلیسی)

 

نوع مقالات

پژوهشی

نوع دسترسی

رایگان(تمام متن)

هزینه انتشار

150 هزار تومان جهت داوری

+

350 هزار تومان برای انتشار

نحوه صدور گواهی پذیرش مقاله

الکترونیکی

بنابر مصوبه دانشگاه، مقالات ارسالی از ابتدای آذرماه سال 1399، جهت داوری و انتشار باید هزینه ای به شرح ذیل پرداخت نمایند

هزینه داوری: 150 هزار تومان

هزینه انتشار(به شرط پذیرش در مرحله داوری و انجام اصلاحات): 350 هزار تومان

شماره حساب: 0115860878001

شماره شبا:890190000000115860878001

شناسه واریز: 180100000003

 

 

شماره جاری: دوره 11، شماره 44، دی 1400 

3. ارزیابی تنوع ژنتیکی گیاه بارهنگPlantago major L. با نشانگر مولکولی ISSR در منطقه بروجرد

نرجس آزادبر؛ زهرا سادات موسوی خوانساری؛ محمد مهدی دهشیری؛ شهرام ننه کرانی؛ رضا یاری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان