بنابر مصوبه دانشگاه، مقالات ارسالی از ابتدای آذرماه سال 1399، جهت داوری و انتشار باید هزینه ای به شرح ذیل پرداخت نمایند

هزینه داوری: 150 هزار تومان

هزینه انتشار(به شرط پذیرش در مرحله داوری و انجام اصلاحات): 350 هزار تومان

شماره حساب:0105604588006- بانک ملی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

 

 

عنوان پایگاه

وضعیت

لینک نشریه در پایگاه

DOAJ

نمایه شده

Link

ROAD

نمایه شده

Link

DRJR

 نمایه شده  Link
CIVILICA  نمایه شده Link
 magiran  نمایه شده  Link 
سامانه ارزیابی نشریات دانشگاه آزاد موجود Link

 

 

 

          

                                                          

 

شماره جاری: دوره 10، شماره 39، پاییز 1399 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
شاپا الکترونیکی
2538-3434

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان