بررسی آلودگی استافیلوکوکوس اورئوس در نمونه های غذایی و تعیین ارتباط اپیدمیولوژیک آن با کارکنان تولید کننده آن ها به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، مازندران، ایران

2 گروه میکروبیولوژی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

3 گروه میکروبیولوژی، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران

چکیده

مقدمه: غذاهای سریع و سرد، به علت عدم نیاز به زمان پخت و هنگام آماده سازی با دست کارگران رستوران در تماس هستند، خطرات میکروبیولوژیکی مصرف کنندگان از این محصولات افزایش یافته است. هدف از این تحقیق بررسی آلودگی استافیلوکوکوس اورئوس در نمونه های غذایی با روش واکنش زنجیره ای پلیمراز بود.
روش کار: در این تحقیق تعداد 50 نمونه از موادغذایی (همبرگر دست ساز، فلافل، سمبوسه سیب زمینی، سمبوسه پیتزایی، کباب، سالاد ماکارونی) از 10 فست فود فروشی در سطح شهرستان سیرجان در یک بازه زمانی 3 ماهه از ابتدای تیر لغایت پایان شهریور 1396 جمع آوری گردید. همچنین 36 نمونه ی سواب بینی از کارکنان آن ها تهیه شد و توسط آزمون های میکروبیولوژی و مولکولی از نظر حضور استافیلوکوکوس اورئوس مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج: آلودگی مواد غذایی به استافیلوکوکوس اورئوس 6 درصد و آلودگی کارکنان به این باکتری، 44/19 درصد بود. بیشترین حساسیت به آنتی بیوتیک کوتریموکسازول، سفتی زوکسیم، سیپروفلوکساسین به ترتیب 100، 90، 90 درصد و بیشترین مقاومت به آنتی بیوتیک کانامایسین، لینزولید، آزیترومایسین به ترتیب 60، 35، 30 درصد گزارش شد.
نتیجه گیری: بر اساس نتیجه ی تحقیق حاضر می توان گفت، از آنجا که مراحل تهیه و تولید همبرگر دست ساز، فلافل، سمبوسه، کباب و سالاد ماکارونی در ایران به صورت دستی است، احتمال آلودگی مواد غذایی از طریق نیروهای انسانی کاملا وجود دارد. لذا آموزش بهداشت شخصی و محیط به منظور کاهش میزان استافیلوکوکوس اورئوس در افرادی که در تهیه غذا نقش دارند از اهمیت بالایی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Staphylococcus aureus contamination in Food Samples and determining of its epidemiological relationship with theirs processing workers by polymerase chain reaction

نویسندگان [English]

  • seyed mansour meybodi 1
  • zahra masoumalinejad 2
  • Maryam Fakhrabadi 3
1 1. Department of Microbiology, Faculty of Science, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Mazandaran, Iran
2 Department of Microbiology, kerman Branch, Islamic Azad University, kerman, I. R. Iran
3 Department of Microbiology, Sirjan Branch, Islamic Azad University, Sirjan, Iran
چکیده [English]

Background: Fast and cold foods, due to their high diversity, availability, lack of cooking time and due to these foods are not very processed and may be in contact with hand of restaurant workers at the time of preparation, the microbial risks of consumers from this Products have increased.
Material and Methods: In this research, 50 samples of food products (handmade hamburger, falafel, potato sambosa, pizza sombosa, kebab, pasta salad) from 10 fast food stores in Sirjan city in a three month period from the beginning of July to the end of September 2017 were collected. Also, 36 samples were collected from their employees and analyzed by microbiological and molecular tests for the presence of Staphylococcus aureus.
Results: Food contamination with Staphylococcus aureus was 6% and contamination of the staff was 19.44%. The highest susceptibility to Cotrimoxazole antibiotics (SXT), Zoxidium stiffness (COX), Ciprofloxacin (CP) was 100, 90, 90% respectively, and the highest resistance to antibiotics were kanamycin (K), linzoleide (LINEZ), azithromycin (AZI) 60, 35, 30% respectively were reported.
Conclusion: Based on the results of this research, it can be said that since the stages of preparing handmade hamburger, falafel, potato sambosa, pizza sombosa, kebab, pasta salad in Iran are manually, there is a complete risk of food contamination through human resources. Therefore, personal and environmental health education in order to reduce the rate of Staphylococcus aureus in people involved in the preparation of food is very important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Staphylococcus aureus
  • Microbial Contaminants
  • Foodstuffs
  • PCR