بررسی اثر نانو ذرات نقره بر بیوفیلم های ناشی از لیستریا مونوسایتوژنز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروب شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 دکتری شیمی، استادیار شیمی ، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی قم،ایران

چکیده

لیستریامونوسایتوژنز درمواد غذایی گوناگون یافت می‌شود و موجب مننژیت، سپتیسمی و سقط جنین در زنان باردارمی شود. همچنین بر روی بسیاری از سطوح در تماس با مواد غذایی و وسایل پزشکی تشکیل بیوفیلم می‌دهد. تشکیل بیوفیلم توسط این باکتری در سطوح مختلف، یکی از مهمترین مشکلات در صنایع غذایی است. نانوذرات فلزی ترکیبات ضد میکروبی موثری برای کنترل و حذف بیوفیلم های باکتریایی از سطوح مواد غیرزنده می باشند. هدف اصلی این تحقیق سنتز نانوذرات یدید نقره در شرایط آزمایشگاهی و ارزیابی خواص ضد میکروبی آنها برای مهار تشکیل بیوفیلم و ریشه کن سازی بیوفیلم لیستریا مونوسیتوژنز( 1298 ATCC ) می باشد.
روش کار: در این تحقیق نانوذرات یدید نقره به روش سونوشیمیایی سنتز شدند و با استفاده از روش های UV-Vis، FT-IR، EDX و میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد تایید قرار گرفت. خاصیت ضد میکروبی وآنتی بیوفیلم نانوذرات سنتزشده با استفاده از روش چاهک گذاری بر روی آگار و با روش رقت در میکروپلیت 96 خانه ای به صورت متوالی تعیین شد.
نتایج: نانوذرات نقره سنتز شده دارای ساختارکروی با ابعاد حدود 30 نانومتر بودند. فعالیت آنتی بیوفیلم و حذف بیوفیلم توسط نانوذرات یدید نقره به ترتیب در 5 و 100 میکروگرم بر میلی لیتر به دست آمد.
بحث: بر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق نانوذرات یدید نقره می تواند به عنوان عامل ضد میکروبی موثر برای مهار تشکیل بیوفیلم لیستریا مونوسایتوژنز در صنایع غذایی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

study the effect of silver nanoparticles against to biofilm in listeria monocytogenes

نویسندگان [English]

  • razieh ahmadinasab 1
  • soheil Aghaei 1
  • Mohammad Ali Gasemzadeh 2
1 microbiologi, university of qom, iran
2 3Department of Applied Chemistry, Faculty of Chemistry, Islamic Azad University, Qom, Iran.
چکیده [English]

Listeria monocytogenes has been isolated from many foods and may cause meningitis, septicemia and abortion in pregnant women. L. monocytogenes forms biofilm on many food contact surface materials and medical devices. Biofilm formation by this bacterium on many surfaces, is one of the most important problems in the food industry. Metal nanoparticles are effective antimicrobial compounds for controlling and removing of bacterial biofilms from non-biomaterial surfaces. The main purpose of this investigation was synthesis of silver iodide nanoparticles in-vitro condition and evaluation of their antimicrobial properties for inhibition of biofilm formation and biofilm eradication of Listeria monocytogenes(ATCC1298).
Method: In this study nano-particles of silver iodide were synthesized respectively sonochemically and were confirmed using UV-Vis ,FTIR, EDX and Scanning Electron Microscopic procedures. Antimicrobial and antibiofilm properties of synthesized nanoparticles were determined using agar well diffusion and 96 well microplate dilution methods respectively.
Results: Synthesized Silver nanoparticles had circular structure with 30 nm size. Antibiofilm activity and biofilm eradication of Iodide silver nanoparticles were obtained at 5 and 100 µg/ml respectively.
Discussion: Based on obtained results, silver iodide nanoparticles can be used as the effective antimicrobial agents for inhibiting of biofilm formation of Listeria monocytogenes in the food industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Listeria monocytogenes
  • silver nanoparticles
  • Antibiofilm
  • Antimicrobial Activity