ردیابی ژن‌های چسبندگی papA در باکتری‌های‌E. coli جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری در یکی از بیمارستان های شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی قم /دانشکده علوم پایه گروه میکروبیولوژی

2 عضو هیات علمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

3 گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم ، ایران

چکیده

باکتری E. coli به همراه فاکتورهای بیماری زایش از شایع ترین علل عفونت مجاری ادراری می باشد. هدف از این مطالعه تعیین میزان شیوع ژن papA در بین سویه های جداسازی شده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری می باشد. 104 ایزوله از نمونه های ادرار بیماران مبتلا به عفونت ادراری بدست آمد. بررسی میزان شیوع سه ژن مذکور که متعلق به دسته ی ژنی PAP هستند از طریق روش PCR انجام شد. پس از آن ارتباط میزان فراوانی این ژن با سایر مشخصات دموگرافیک بیماران مورد بررسی آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که درصد فراوانی ژن مورد مطالعه papA برابر 40.38 % بود. همچنین ژن شناسایی شده در سویه های جداسازی شده از بیماران با فاکتورهایی چون سن بیماران بالای 50 سال و وجود علائم عفونت ادراری تفاوت معنی داری ( pvalue>0.05) نشان داد و با سایر ویژگی ها مانند بیماری های زمینه ای، سابقه انواع جراحی، و... ارتباط معناداری نشان نداد. نتایج این تحقیق می تواند جهت بهبود پیشگیری و درمان بیماران نقش داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

PapA track adhesion genes in bacteria E. coli isolated from patients with urinary tract infection in a hospital in Tehran

نویسندگان [English]

  • shahram shafipour 1
  • Mohsen Zargar 2
  • shahla mohammad gangi 3
1 microbiology
2 microbiology
3 Department of microbiology, Qom Branch, Islamic Azad university, Qom, Iran.
چکیده [English]

باکتری E. coli به همراه فاکتورهای بیماری زایش از شایع ترین علل عفونت مجاری ادراری می باشد. هدف از این مطالعه تعیین میزان شیوع ژن papA در بین سویه های جداسازی شده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری می باشد. 104 ایزوله از نمونه های ادرار بیماران مبتلا به عفونت ادراری بدست آمد. بررسی میزان شیوع سه ژن مذکور که متعلق به دسته ی ژنی PAP هستند از طریق روش PCR انجام شد. پس از آن ارتباط میزان فراوانی این ژن با سایر مشخصات دموگرافیک بیماران مورد بررسی آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که درصد فراوانی ژن مورد مطالعه papA برابر 40.38 % بود. همچنین ژن شناسایی شده در سویه های جداسازی شده از بیماران با فاکتورهایی چون سن بیماران بالای 50 سال و وجود علائم عفونت ادراری تفاوت معنی داری ( pvalue>0.05) نشان داد و با سایر ویژگی ها مانند بیماری های زمینه ای، سابقه انواع جراحی، و... ارتباط معناداری نشان نداد. نتایج این تحقیق می تواند جهت بهبود پیشگیری و درمان بیماران نقش داشته باشد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urinary trace
  • E. coli
  • papa