تأثیر نانوذرات اکسید آهن بر بافتهای کبد، کلیه و طحال در موش صحرایی نر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

کامبیز روشنایی 1، سعید شیرمردی 2، سعید رضایی زارچی 3، علیرضا عبداللهی نیا 4
نانو ذرات اکسید آهن به عنوان عنصر ایجادکننده تضاد درMRI و همچنین گرما درمانی سلولهای سرطانی
استفادههای گستردهای دارند. با این وجود اثرات این نانو ذرات روی سلامتی انسان به طور کامل بررسی نشده
است. در این تحقیق اثرات نانو ذرات اکسید آهن روی تغییرات مورفولوژیکی و پاتولوژیکی بافتهای کبد، کلیه و طحال
در موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار مورد بررسی قرار گرفت. موشها در سه گروه تجربی، روزانه و به مدت
150 که در یک میلی لیتر آب مقطر حل شده بود، μg/kg 50 و ، 15 روز، نانو ذرات اکسید آهن را با غلظتهای 20
توسط لوله گاواژ دریافت کردند. گروه کنترل نیز روزانه یک میلی لیتر آب مقطر دریافت کرد. نتایج به دست آمده،
تغییرات مورفولوژیکی و پاتولوژیکی را در بافتهای مورد نظر نشان داده که با افزایش دوز، افزایش می یابد. در بافت
کبد تورم و نکروز بافتی، التهاب و افزایش لنفوسیتها مشاهده شد. همچنین دیواره فضای پورت تخریب شده و
گستردگی فضای پورت مشهود بود. بافت کلیهها دچار نکروز شده و همچنین تخریب کپسول بومن، وجود سلولهای
دو هستهای و تورم سلولها و همچنین تحلیل افزایش پالپهای سفید و در نتیجه افزایش التهاب و لنفوسیتها قابل
مشاهده بود. با توجه به نتایج به دست آمده چنین به نظر می رسد که نانو ذرات اکسید آهن دارای اثرات سمی بر
بافتهای کبد، کلیه و طحال هستند. که این اثرات سمی با افزایش دوز افزایش م ییابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of iron oxide nanoparticles on liver, kidney and spleen in male rats

چکیده [English]

Iron oxide nanoparticles have been used as contrast agents in the MRI and in thermal therapy for cancer
cells. However, their, their adverse effects on human health have not been fully investigated. In this
experience the effect of iron oxide nanoparticles on morphological and pathological changes of liver
tissue, kidney and spleen tissue in rats was investigated. Mice in Three experimental groups were
received iron oxide nanoparticle (20, 50 and 150 μg/kg) which was dissolved in 1 ml of distilled water by
gavage tube daily and for fifteen days. The control group was received 1 ml of distilled water daily.
Results showed morphological and pathological changes in the tissues. Meanwhile results showed that
this change was depended to the dose. In liver, tissue necrosis, inflammation and increased number of
lymphocytes was observed. Meanwhile port area was extensive. Necrosis of kidneys and destruction of
bowmen9s capsule and glomerular atrophy was observed. Meanwhile atrophy of spleen tissue was severe
and loss of red pulps and white pulps increased. According to the results it seems that Iron oxide
nanoparticles have toxic effects on the liver, kidney and spleen tissues that this effects increases with
increasing dose.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iron oxide nanoparticles
  • liver
  • kidney
  • spleen
  • Rat