اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر زهرا حاجی آقاجانی

شیمی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران.

haj_aghajaniyahoo.com

سردبیر

دکتر فرح فراهانی

زیست شناسی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران.

farahfarahani2000yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر آذرنوش جعفری

زیست شناسی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران.

azarnoosh_djafarimashdiau.ac.ir

دکتر مینا رمضانی

زیست شناسی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران.

mina.ramezanigmail.com

دکتر سید محمدمهدی حمدی

زیست شناسی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

mm_hamdiasia.com

دکتر سید داور سیادت

بیوتکنولوژی استاد، مرکز تحقیقات میکروبیولوژی انستیتو پاستور ایران، تهران، ایران.

d.siadatgmail.com

دکتر منصور ابراهیمی

بیوتکنولوژی دانشیار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، قم، ایران.

mansourfuture.edu

دکتر فرح فراهانی

زیست شناسی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد قم، قم، ایران.

farahfarahani2000yahoo.com

محبوبه سادات شریف

گروه شیمی دانشیار، گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران.

infoirexperts.ir

مدیر داخلی

دکتر زهرا حاجی آقاجانی

شیمی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران

haj_aghajaniyahoo.com

دبیر اجرایی

مهندس یاسر شریفی

زیست سلولی ملکولی - میکروبیولوژی دانشجوی دکترای تخصصی زیست سلولی ملکولی - میکروبیولوژی - عضو فعال باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

yaser.sh66gmail.com