دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، تابستان 1399 
1. بررسی پراکنش، فراوانی و تغییرات فصلی میکروجلبک‌های سد 15 خرداد قم

صفحه 5-23

حسن بختیاری؛ لعبت تقوی؛ سید احمد میرباقری؛ طاهر رجایی؛ مهدی رمضانی