دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، بهار 1399 
3. بررسی تأثیر فیتواسترول و پروبیوتیک باسیلوس کوآگولانس در کاهش کلسترول خون

صفحه 35-46

مریم ارجمندی فر؛ بهاره پاکپور؛ راهبه راهبه امیری دهخوارقانی