دوره و شماره: دوره 4، شماره 16، زمستان 1393 
4. بررسی نقش گروه خونی در ابتلا به انواع سرطانها

صفحه 11-26

عطیه جلالی فر؛ شهلا محمدگنجی؛ بهروز عباس زاده مـؤخر