بررسی تحمل تنش شوری در گیاه شب‌بو (Matthiola incana L)تحت تیمار با سالیسیلیک اسید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 استاد گروه علوم باغبانی. دانشکده کشاورزی .دانشگاه گیلان

4 استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

شوری یکی از تنش‌های محیطی است که باعث تغییرات شدید در رشد، فیزیولوژی و متابولیسم گیاهان می‌شود. هم‌چنین موجب تغییرات بیوشیمیایی مختلف و پاسخ‌های فیزیولوژیک شده و تقریبا روی تمام فرآیندهای گیاهی تأثیر می‌گذارد. با توجه به روند افزایشی توسعه اراضی شور و کمبود اراضی مطلوب برای کشاورزی در دنیا استفاده از گونه‌های گیاهی مقاوم به شوری، یا کاربرد ترکیباتی که باعث کاهش اثرهای تنش شوری و القای مقاومت در مقابل تنش در گیاهان می‌شوند اهمیت زیادی دارد. سالیسیلیک اسید به عنوان یک فنل طبیعی، تنظیم‌کننده رشد بوده و پروسه‌های فیزیولوژیک و مورفولوژیک گیاه را تنظیم می‌کند. بدین منظور جهت ارزیابی اثرات سودمند احتمالی سالیسیلیک اسید بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گیاه شب‌بو (Matthiola incana L.) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور، شوری شامل کلرید سدیم در سه سطح 0، 100و 150 میلی‌مولار و سالیسیلیک اسید در دو سطح 0 و 2 میلی‌مولار با سه تکرار در گلخانه‌ی آموزشی دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان انجام شد. در پایان آزمایش پارامترهای مختلف شامل ارتفاع گیاه، وزن‌تر و خشک ساقه، وزن‌تر و خشک ریشه، طول ریشه، میزان غلظت مالون‌دی‌آلدئید (MDA)، پروتئین‌کل و محتوای نسبی آب برگ(LRWC) انداره‌گیری شد. در تنش شوری تمامی پارامترهای رشدی گیاهان، میزان محتوای نسبی آب برگ، پروتئین کاهش و میزان مالون دی‌آلدئید افزایش یافت. کاربرد سالیسیلیک اسید سبب افزایش تمام پارامترهای رشد، میزان پروتئین، محتوای نسبی آب برگ گردید و در نهایت سالیسیلیک اسید با اثر حفاظتی خود سبب کاهش پراکسیداسیون لیپیدها شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Salinity Stress Tolerance in (Matthiola incana L.) under Salicylic acid Treatment

نویسندگان [English]

  • Samaneh Abdolmohammadi 1
  • Jalal Omidi 2
  • abdollah hatamzadeh 3
  • Moazzam hassanpour asil 4
1 Master of Science in Horticulture, Faculty of Agriculture, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, University of Guilan, Rasht, Iran
3 Professor Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
4 Professor Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Salinity is one of the environmental stresses that causes severe changes in the growth, physiology and metabolism of plants. It also causes various biochemical changes and physiological responses and affects virtually all plant processes. Considering the increasing trend of salinity development and the lack of suitable lands for agriculture in the world, the use of saline resistant species or the use of compounds that reduce the effects of salinity stress and induction of resistance to stress in plants is very important. Salicylic acid, as a natural phenol, regulates growth and regulates the physiological and morphological processes of the plant. In order to evaluate the potential beneficial effects of salicylic acid on some physiological and morphological parameters of an experiment, a factorial experiment in a completely randomized design with 2 factors, salinity, including NaCl at 0, 100 and 150 mM and salicylic acid in 2 levels of 0 and 2 mM with 3 replications were conducted in the educational greenhouse of Faculty of Agriculture, Guilan University. At the end of the experiment, different parameters including plant height, dry weight and shoot weight, root dry weight and root, root length, malondialdehyde (MDA) concentration, protein content and relative leaf water content (LRWC) Made. In salinity stress, all growth parameters of plants, relative leaf water content, protein reduction and malondialdehyde increased. The application of salicylic acid increased all growth parameters, protein content, relative water content of the leaves, and eventually, salicylic acid, with its protective effect, reduced the peroxidation of lipids.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Malondialdehyde
  • Protein
  • Morphology
  • NaCl