تشخیص عوامل باکتریایی مسبب عفونت ادراری و تعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی آن‌ها در بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس نوع 2 در شهر کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده

زمینه و هدف: دیابت از جمله شایع‌ترین ‌و مهم‌ترین بیماری‌های موجود در جهان می‌باشد و مبتلایان خود را در معرض خطر بالایی از نظر ابتلا به عفونت قرار می‌دهد. با توجه به شیوع بسیار زیاد دیابت در جوامع کنونی و خطرات ناشی از عفونت ادراری بررسی عوامل ایجاد کننده عفونت ادراری و راه صحیح درمان آن بشدت احساس می گردد.
روش‌ بررسی:
در این پژوهش با کشت ادرار 353 بیمار دیابتی و انجام تست های بیوشیمیایی بر روی نمونه های مثبت، تشخیص نوع باکتری پاتوژن صورت پذیرفته و پس از استخراج DNA از باکتری‌های جدا شده از بیماران، آزمون PCR جهت تایید تشخیص دقیق نوع باکتری های عامل عفونت ادراری انجام پذیرفت و با انجام تست آنتی بیوگرام بر روی نمونه های مثبت، درمان مناسب تعیین گردید.
یافته ها: ابتلا به عفونت ادراری در مبتلایان به دیابت نوع 2، 3/28% گزارش گردید. باکتریوری بدون علامت1/22% وباکتریوری علامت دار 22/6% گزارش شد. میانگین سن بیماران 15/56 سال بود و شایع ترین باکتری های عامل عفونت ادراری در این بیماران به ترتیب اشریشیا کلی، کلبسیلا پنومونیه، پروتئوس، استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس، اسنیتوباکتر، سیتروباکتر، انتروباکتر، سودوموناس آئروژینوزا و پروویدنسیا بودند.
نتیجه گیری:با توجه به این‌که جمعیت باکتریایی عامل عفونت ادراری در بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس نوع 2،تقریبا مشابه افراد غیر دیابتی مبتلا به عفونت ادراری در دیگر مطالعات می باشد، در نتیجه درمان آنتی بیوتیکی اولیهجهت بیماران مبتلا به عفونت ادراریدر بیماران دیابتی با بیماران غیر دیابتی یکسان است. بهترین آنتی بیوتیک در این مطالعه نیتروفورانتئین تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification of causative agents of urinary tract infection and antimicrobial susceptibility in diabetic patients in Kermanshah

نویسندگان [English]

  • farshad yadolahi
  • Elahe Tajbakhsh
  • hassan Momtaz
Department of Microbiology, Faculty of Basic Siences, Islamic Aad University, Shahrekord Branch
چکیده [English]

Introduction: Diabetes is the most common and important diseases in the world, and diabetic patients are at high risk of infection. Due to the high prevalence of diabetes and risks of urinary tract infections, ccauses of urinary tract infection and the proper way to treat it acutely felt
Material and methods: In this study, 353 urine samples of diabetic patients cultured and by using biochemical tests were examined. After DNA extraction, PCR test for definitive diagnosis of bacteria and the antibiogram test was carried out.
Results: Urinary tract infection in diabetic patients 28.3% was reported. Asymptomatic bacteriuria 22.1% and symptomatic bacteriuria 6.22% was reported. The most common bacteria that cause urinary tract infections in patients were respectively Escherichia coli, Klebciella pneumonia, Proteus, Staphylococcus saprophyticus, Acinetobacter, Citrobacter, Enterobacter, Pseudomonas aeruginosa and Providencia.
Conclusion: Given that bacterial population of urinary tract infections in diabetic patients, similar to non-diabetic patients, so antibiotic treatment in diabetic patients is alike with and non-diabetic patients.
Keywords: bacteriuria, Diabetes, urinary tract infection, antibiotic resistance, PCR.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antibiotic resistance
  • Bacteriuria
  • Diabetes
  • Urinary Tract Infection
  • PCR