بررسی تاثیر نانو ذرات نقره بر روی باسیل های گرم منفی مسبب عفونت های ادراری مقاوم به چند آنتی بیوتیک (MDR)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ، گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان

2 گروه میکروبیولوژی ، دانشکده علوم پایه، واحد همدان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان ، ایران

3 عضو هیات علمی، گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان

چکیده

چکیده
یکی از مشکلات مهم بیمارستانها مقاومت باکتریهای بیماریزا از جمله باکتریهای عامل عفونت ادراری به
مواد ضد میکروبی میباشد، این معضل سبب افزایش هزینههای درمان، افزایش موارد شکست درمانی و در نهایت مرگ بیماران
میگردد. هدف از این تحقیق شناسایی باسیلهای گرم منفی عامل عفونت ادراری مقاوم به چند آنتیبیوتیک و بررسی تاثیر نانوذراتنقره بر روی آنها میباشد.
از کشت 242 نمونه بالینی از بیماران مراجعه کننده به دو بیمارستان ) فاطمیه ، بعثت ( طی 6 ماه سال 1931
جمعا 112 باسیل گرم منفی عامل عفونت ادراری جدا شد. برای مشخص شدن مقاومت آنتیبیوتیکی این باکتریها، از روش دیسک دیفیوژن استفاده شد و میزان حساسیت آنها بر اساس جدول CLSI مورد بررسی قرار گرفت. باسیلهای گرم منفی جدا شده تحتتاثیر غلظتهای مختلف نانوذرات نقره تهیه شده قرار گرفت و قطر هاله عدم رشد درآنها اندازه گیری شد.
شایعترین باکتری جداسازی شده اشرشیاکلی بود و کمترین فراوانی مربوط به پروتئوسولگاریس بود. تمامی نمونهها
نسبت به محلول نانوذرات نقره در غلظت ppm 122 و ppm 222 حساس بودند . سودوموناسآئروژینوزا ) 92 میلی متر( و
انتروباکترآئروژنز ) 22 میلی متر( بالاترین قطر هاله را در حضور غلظت ppm 22 , نانوذره نقره نشان دادند.
یافتههای حاصل نشان میدهد نانوذرات نقره میتواند اثر مهاری بر تمامی باسیلهای گرم منفی مورد آزمون داشته
باشد و با افزایش غلظت نانوذرات نقره، قطر هالهی عدم رشد باسیلهای گرم منفی عامل عفونت ادراری مقاوم به چند آنتیبیوتیک
نیز افزایش مییابد.
کلمات کلیدی: باسیل های گرم منفی , نانوذرات نقره، عفونت ادراری، مقاومت آنتی بیوتیکی، همدان

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Silver Nanoparticles on Urinary Tract Infections Caused by Gram-negative Bacilli Resistant to Several Antibiotics (MDR)

نویسندگان [English]

  • نشاط غلامی 1
  • amir hossein MOMEN 2
  • مسعود زندی 3
1 دانش آموخته ، گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان
2 Department Of Microbiology,Faculty Of Science Basic , Hamedan Branch, Islamic Azad University . Hamedan, Iran
3 عضو هیات علمی، گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان
چکیده [English]

Abstract
One of the major problems in hospitals resistance of pathogenic bacteria , including bacteria that cause urinary tract infections(UTI), antimicrobial substances , the problem of increased costs of treatment , treatment failure and mortality rates are increasing.
The purpose of this research is to identify multidrug-resistant Gram-negative bacilli of urinary tract infections with antibiotics and the effect of silver nanoparticles on them.Planting 240 clinical samples from patients admitted to two hospitals ( Fatemiyeh , Besat) within 6 months of 1395 a total of 150 gram negative bacilli of urinary tract infections was isolated. To determine antibiotic resistance of these bacteria, disk diffusion method was used, and their susceptibility was evaluated according to the CLSI(clinical and laboratory Standards Institute) . Gram-negative bacilli isolated were prepared and inhibition zone diameter was measured.
The most common bacteria Escherichia coli was isolated and lowest frequencies of the Proteus vulgaris. All of the samples to a solution of silver nanoparticles at concentrations 200 ppm 100 ppm and were sensitive. Pseudomonas aeruginosa (30 mm) and Enterobacter aerogenes (27 mm) maximum diameter in the presence of silver nanoparticles showed 800 ppm.
Conclusion: The results show that silver nanoparticles can have an inhibitory effect on all tested Gram-negative bacilli , and the concentration of nanoparticles , the diameter of the growth of Gram-negative bacilli of urinary tract infections resistant to multiple antibiotics increases.
Key words: Gram-negative bacilli, Silver nanoparticles, Urinary Tract Infection,
Antibiotic Resistance, Hamedan

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gram-negative bacilli
  • silver nanoparticles
  • Urinary Tract Infection
  • Antibiotic resistance
  • Hamedan