الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در بیماران UTI در بیمارستان آیت ا... گلپایگانی (ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

محمد دخیلی* استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
مجتبی حاجی علیزاده کارشناس علوم آزمایشگاهی
چکیده:
مقدمه: این مطالعه به منظور بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در بیماران مبتلا به UTI انجام شده است
مواد و روش کار:
این مطالعه به صورت یک بررسی توصیفی مقطعی انجام شده است. در این تحقیق با استفاده از مدارک و پرونده های موجود در بیمارستان گلپایگانی استان قم 147 نفر از 500 بیمار مبتلا به UTI از آذرماه 89 تا اردیبهشت ماه 90 از نظر ارگانیسم دخیل در ایجاد بیماری و همچنین یافته های میکروبیولوژی و آنتی بیوگرام آنها مورد بررسی قرار گرفتند.
فراوان ترین باکتری جدا شده می باشد.74.8 %Ecoli شایعترین باکتری
این مطالعه به صورت یک بررسی توصیفی مقطعی انجام شده است. در این تحقیق با استفاده از مدارک و پرونده های موجود در بیمارستان گلپایگانی استان قم 147 نفر از 500 بیمار مبتلا به UTI از آذرماه 89 تا اردیبهشت ماه 90 از نظر ارگانیسم دخیل در ایجاد بیماری و همچنین یافته های میکروبیولوژی و آنتی بیوگرام آنها مورد بررسی قرار گرفتند.
فراوان ترین باکتری جدا شده می باشد.74.8 %Ecoli شایعترین باکتری

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در بیماران UTI در بیمارستان آیت ا... گلپایگانی (ره)

چکیده [English]

محمد دخیلی* استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
مجتبی حاجی علیزاده کارشناس علوم آزمایشگاهی
چکیده:
مقدمه: این مطالعه به منظور بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در بیماران مبتلا به UTI انجام شده است
مواد و روش کار:
این مطالعه به صورت یک بررسی توصیفی مقطعی انجام شده است. در این تحقیق با استفاده از مدارک و پرونده های موجود در بیمارستان گلپایگانی استان قم 147 نفر از 500 بیمار مبتلا به UTI از آذرماه 89 تا اردیبهشت ماه 90 از نظر ارگانیسم دخیل در ایجاد بیماری و همچنین یافته های میکروبیولوژی و آنتی بیوگرام آنها مورد بررسی قرار گرفتند.
فراوان ترین باکتری جدا شده می باشد.74.8 %Ecoli شایعترین باکتری
این مطالعه به صورت یک بررسی توصیفی مقطعی انجام شده است. در این تحقیق با استفاده از مدارک و پرونده های موجود در بیمارستان گلپایگانی استان قم 147 نفر از 500 بیمار مبتلا به UTI از آذرماه 89 تا اردیبهشت ماه 90 از نظر ارگانیسم دخیل در ایجاد بیماری و همچنین یافته های میکروبیولوژی و آنتی بیوگرام آنها مورد بررسی قرار گرفتند.
فراوان ترین باکتری جدا شده می باشد.74.8 %Ecoli شایعترین باکتری

کلیدواژه‌ها [English]

  • مقاومت آنتی بیوتیکی
  • بیماران مراجعه کننده سرپایی و بستری
  • عفونت ادراری