ارزیابی اختلالات عملکرد جنسی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید(RA)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

محسن نوروزی1 – شاهین برزویی2 – مهدی غلام زاده بائیس3*
سابقه و هدف: آرتریت روماتوئید ( RA ﻳـﺎ Rheumatoid Arthritis ) یکی از شایعترین بیماری های ﺧﻮداﻳﻤﻨﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﺣﺪود 1 درﺻﺪ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺑﻪ آن ﮔﺮﻓﺘـﺎر ﻫﺴـﺘﻨﺪ.آرتریت روماتوئید ممکن است بر تمام جنبه های زندگی از جمله عملکرد جنسی تاثیر بگذارد. در این راستا محققان بر آن شدند که به ارزیابی اختلالات جنسی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید بپردازند.
مواد و روش‌‌ها: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی می باشد که در 6 ماه اول سال 1394 در شهر قم انجام شد. نمونه‌ها به تعداد 120 نفر به صورت غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه مشخصات دموگرافیک، پرسشنامه شاخص عملکرد جنسی زنان (FSFI)، پرسشنامه شاخص بین الملی اختلال نعوظ (IIEF) و چک‌لیست ثبت اطلاعات شخصی بیماران و معاینه بالینی و اطلاعات آزمایشگاهی بود.
یافته ها : دراین مطالعه میانگین سنی نمونه ها 38/9±28/39 سال بود و اکثریت واحدهای مورد پژوهش مونث (2/79 درصد) بودند. 64 نفر(3/53 درصد) از نمونه‌ها مبتلا به اختلالات جنسی بودند. شیوع اختلال جنسی در بیماران مونث بیشتر است و اختلاف آماری معناداری در این زمینه دیده شد(016/0P=).
نتیجه گیری: در این مطالعه و مطالعات مشابه به وجود ارتباطی بین آرتریت روماتوئید و ایجاد اختلال عملکرد جنسی اشاره شده است، لذا توصیه می شود که کادر بهداشتی-درمانی با دقت و اهمیت بیشتری این مورد را در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید پیگیری کند و غربالگری جدی دراین زمینه در تمام بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید بخصوص زنان ، انجام شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of sexual dysfunction in patients with Rheumatoid Arthritis

چکیده [English]

Abstract
Background: Rheumatoid arthritis (RA or Rheumatoid Arthritis) is one of the most common autoimmune diseases, affecting about 1 percent of the world are caught in It. Rheumatoid arthritis may affect all aspects of life including sexual function. The researchers went on to evaluate sexual dysfunction in patients with rheumatoid arthritis pay.
Methods: This study is a cross-sectional study that was done in the first 6 months of 1394 in the city of Qom. Non-random sample of 120 individuals were selected. Data were collected demographic questionnaire, the Female Sexual Function Index (FSFI), the International Index of Erectile Dysfunction (IIEF) and checklist of patient information and clinical examination and laboratory data were recorded.
Findings: The mean age of the sample 39.28±9.38 years and the majority of the subjects were female (79.2 %). 64 (53.3%) of the subjects were suffering from sexual dysfunction. The prevalence of sexual dysfunction in females is higher and statistically significant difference was seen in this area (P = 0.016)
Conclusion: In this study and similar studies the link between rheumatoid arthritis and cause sexual dysfunction is mentioned, it is recommended that health staff accurately and more important in patients with rheumatoid arthritis pursue this case and serious screening the background of all patients with rheumatoid arthritis, particularly women, to be taken.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rheumatoid arthritis
  • sexual function
  • sexual dysfunction
  • Arthritis