بررسی شیوع عفونت ادراری و ارتباط آن با سطح بیلی‌روبین و سایر فاکتورهای خونی در نوزادان شهر قم در طی سالهای 94-1390

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

سارا رضایی1، فاطمه زرنگ*1، شهرام ارسنگ 2 زهرا قاسمی امان1، معصومه صادقی1
مقدمه و هدف
عفونت سیستم ادراری یک مشکل بالینی رایج در همه ی گروه های سنی به ویژه نوزادان میباشد بطوریکه یک سوم از عفونت های باکتریال این دوران را تشکیل میدهد. تشخیص و درمان مناسب برای جلوگیری از عوارض آن لازم است و زردی نیز در دوره ی نوزادی میتواند ناشی ازاختلال عملکرد کبد کلستاز مجاری صفراوی باشد. این اختلال در یک نفر از 2500نوزاد زنده برآمد شده است. هدف از مطالعه ی حاضر بررسی ارتباط عفونت ادراری با بیلیروبین و سایر همبسته های آن در نوزادان بدو تولد شهر قم میباشد.
مواد و روش‌ها
مطالعه مقطعی حاضر در سال 94 بر روی 50 نوزاد متولد شده با زردی در شهر قم اجرا گردید. نمونه های مورد نظر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردیدند. متغیر‌های مورد بررسی شامل، جنسیت، سن نوزاد، بیلی روبین توتال، بیلی روبین مستقیم، WBC ادرار، RBCادرار، سلولهای اپیتلیال ادرار،WBC خون، RBC خون، هموگلوبین، هماتوکریت،MCV ،MCH ،MCHC ، نوتروفیل، لنفوسیت، مونوسیت، ائوزینوفیل، کشت ادرار و نوع باکتری بود. برای توصیف اطلاعات جمع آوری شده از آماره های توصیفی بر حسب نوع متغیر و برای بررسی ارتباط بین مقدار بیلیروبین با سابقه ابتلا به عفونت ادراری با تعدیل اثر سایر متغیرها از مدل رگرسیون خطی چندگانه به روش گام به گام پسرو در سطح معنی داری 5 درصد در نرم افزار SPSS 20 استفاده گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

بررسی شیوع عفونت ادراری و ارتباط آن با سطح بیلی‌روبین و سایر فاکتورهای خونی در نوزادان شهر قم در طی سالهای 94-1390

چکیده [English]

سارا رضایی1، فاطمه زرنگ*1، شهرام ارسنگ 2 زهرا قاسمی امان1، معصومه صادقی1
مقدمه و هدف
عفونت سیستم ادراری یک مشکل بالینی رایج در همه ی گروه های سنی به ویژه نوزادان میباشد بطوریکه یک سوم از عفونت های باکتریال این دوران را تشکیل میدهد. تشخیص و درمان مناسب برای جلوگیری از عوارض آن لازم است و زردی نیز در دوره ی نوزادی میتواند ناشی ازاختلال عملکرد کبد کلستاز مجاری صفراوی باشد. این اختلال در یک نفر از 2500نوزاد زنده برآمد شده است. هدف از مطالعه ی حاضر بررسی ارتباط عفونت ادراری با بیلیروبین و سایر همبسته های آن در نوزادان بدو تولد شهر قم میباشد.
مواد و روش‌ها
مطالعه مقطعی حاضر در سال 94 بر روی 50 نوزاد متولد شده با زردی در شهر قم اجرا گردید. نمونه های مورد نظر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردیدند. متغیر‌های مورد بررسی شامل، جنسیت، سن نوزاد، بیلی روبین توتال، بیلی روبین مستقیم، WBC ادرار، RBCادرار، سلولهای اپیتلیال ادرار،WBC خون، RBC خون، هموگلوبین، هماتوکریت،MCV ،MCH ،MCHC ، نوتروفیل، لنفوسیت، مونوسیت، ائوزینوفیل، کشت ادرار و نوع باکتری بود. برای توصیف اطلاعات جمع آوری شده از آماره های توصیفی بر حسب نوع متغیر و برای بررسی ارتباط بین مقدار بیلیروبین با سابقه ابتلا به عفونت ادراری با تعدیل اثر سایر متغیرها از مدل رگرسیون خطی چندگانه به روش گام به گام پسرو در سطح معنی داری 5 درصد در نرم افزار SPSS 20 استفاده گردید.

کلیدواژه‌ها [English]

  • عفونت ادراری
  • نوزادی
  • بیلیروبین
  • ایکتریک
  • قم