موضوعات = بیوفیزیک
تعداد مقالات: 5
2. مقایسه ریسک فاکتورها و درمان‎های آسیب لیگامان صلیبی قدامی در زنان و مردان ورزشکار

دوره 7، شماره 27، پاییز 1396، صفحه 31-40

نرگس جهانتیغ اکبری؛ صنم برفروشان؛ الهام دامنی


3. بررسی تاثیرگستردگی طیف انرژی الکترون ها در دُز جذب شده در بافت

دوره 7، شماره 25، بهار 1396، صفحه 49-55

پرویز زبده؛ مهدی سلیمانی


5. بررسی پدیده سالیتون در انتقال لیزر در فیبرهای نوری و کاربرد آن در درمان بافت

دوره 6، شماره 23، پاییز 1395، صفحه 1-7

زهرا محمودزاده زرندی؛ پرویز زبده