فصلنامه بیولوژی کاربردی (SJOAPB) - اخبار و اعلانات