فصلنامه بیولوژی کاربردی (SJOAPB) - واژه نامه اختصاصی