اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر فرح فراهانی

زیست شناسی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران.

Web of Science ResearcherID(Publons):AAP-5337-2021
farahfarahani2000yahoo.com
0912277....
0000-0002-2007-3931


Web of Science ResearcherID(Publons):AAP-5337-2021