اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر زهرا حاجی آقاجانی

شیمی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران.

haj_aghajaniyahoo.com

سردبیر

دکتر فرح فراهانی

زیست شناسی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران.

Web of Science ResearcherID(Publons):AAP-5337-2021
farahfarahani2000yahoo.com
0912277....
0000-0002-2007-3931


Web of Science ResearcherID(Publons):AAP-5337-2021

اعضای هیات تحریریه

دکتر آذرنوش جعفری

زیست شناسی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران.

azarnoosh_djafarimashdiau.ac.ir

دکتر مینا رمضانی

زیست شناسی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران.

mina.ramezanigmail.com

دکتر سید محمدمهدی حمدی

زیست شناسی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

mm_hamdiasia.com

زهرا نورمحمدی

ژنتیک گروه ژنتیک، دانشکده علوم و فناوری های همگرا، واحد علوم و تحقیقات، تهران ، ایران

srbiau.academic.edu/ZahraNoormohammadi
z-nourisrbiau.ac.ir
0912---
0000-00003-3890-9001

h-index: 25  

دکتر سید داور سیادت

بیوتکنولوژی استاد، مرکز تحقیقات میکروبیولوژی انستیتو پاستور ایران، تهران، ایران.

d.siadatgmail.com

دکتر منصور ابراهیمی

بیوتکنولوژی دانشیار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، قم، ایران.

mansourfuture.edu

دکتر فرح فراهانی

زیست شناسی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد قم، قم، ایران.

Web of Science Research ID : AAP-5337-2021
farahfarahani2000yahoo.com
0912277....
0000-0002-2007-3931


Web of Science Research ID : AAP-5337-2021

محبوبه سادات شریف

گروه شیمی دانشیار، گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران.

infoirexperts.ir

مدیر داخلی

دکتر زهرا حاجی آقاجانی

شیمی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران

haj_aghajaniyahoo.com

دبیر تخصصی

شهلا محمد گنجی

ژنتیک عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

shahlamgyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

فهیمه کوهدار

سیستماتیک مولکولی 'گیاهی عضو هیات علمی دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی

f_koohdaryahoo.com

مریم خوش سخن مظفر

ُسیستماتیک مولکولی گیاهی عضو هیات علمی گروه زیست شناسی، واحد قم ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، ایران

m.khoshmgmail.com

دبیر تخصصی

محسن زرگر

میکروبیولوژی، بیوتکنولوژی غذایی عضو هیات علمی گروه زیست شناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، ایران.

www.researchgate.net/profile/mohsen-zargar
zmohsen2002yahoo.com
0912251....
0000-0002-3108-5655

غلامرضا نجفی

شیمی عضو هیات علمی گروه شیمی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

najafiqom-iau.ac.ir