دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، تابستان 1400 
5. ارزیابی قارچی غالب و کیفیت فیزیک و شیمیایی در آب استخرهای شنای سرپوشیده

صفحه 81-92

الهام دامنی؛ رضوانه جوانمرد؛ پریسا شریف زاده؛ علی خسروشیری؛ نسرین رضایی