دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، بهار 1398 
5. اثرمحافظتی ماده موثر زردچوبه (کورکومین) بر کشت بافت تخمدان موش سوری

صفحه 43-52

محسن حسینی؛ فرهاد محمدی قشلاق؛ زهرا خداپرست؛ علی محمدعینی