دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، تابستان 1396 
3. بررسی میزان جذب زیستی فنل وآنیلین توسط هسته خرما از محلول های آبی

صفحه 15-25

عثمان سعیدی کیا؛ فرزانه بادپا؛ فرزانه برهانی؛ سلیمه مرتضوی؛ هدایت الله محمدزائی؛ اشرف سادات دهقانی؛ طاهره دادگر؛ مریم رضایی؛ فاطمه دره گیرایی؛ الهام دامنی؛ نسرین رنجبر


4. تعیین فراوانی آللی و ژنوتیپی ژن DDX25 در اقوام مختلف ایرانی

صفحه 27-34

شراره حسین زاده کاشانی؛ الهام سیاسی تربتی؛ پرویز پاکزاد