دوره و شماره: دوره 6، شماره 24 - شماره پیاپی 4، زمستان 1395