دوره و شماره: دوره 6، شماره 23 - شماره پیاپی 3، پاییز 1395 
3. بررسی بیان ژنBCL9دربیماران مبتلا به سرطان کولورکتال

صفحه 9-16

شهلا محمدگنجی؛ بهروز طوفان؛ ناهید مسعودیان