دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، بهار 1395 
2. بررسی لقاح و کشت جنین گاوی در سیستم هم کشتی سلول های بنیادی مزانشیمی موش صحرایی

صفحه 1-8

مهدی احمدی فر؛ علی محمدعینی؛ ریحانه ناطقی؛ نازیلا وحیدی ایریسفلی


5. روش‌های مختلف بکارگیری هورمون LHRHa در تکثیر خارج از فصل جنس نر ماهی قرمز (Carassius auratus, Linnaeus 1758)

صفحه 29-39

احسان احمدی فر؛ محمدرضا ایمانپور؛ کوروش امینی؛ وحید زادمجید؛ طیبه عنایت غلامپور


7. بررسی روابط مرفومتریک جنس L. Colutea (Fabaceae) در ایران

صفحه 49-55

لیلا میرزایی؛ مصطفی اسدی؛ ایرج مهرگان؛ طاهرنژاد ستاری