دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، بهار 1394 
1. اندازه گیری میزان آفلاتوکسینB1 درآرد های نانوایی شهر قم

صفحه 70-83

مژگان سقازاه؛ فاطمه خانه بگی؛ مجید ریاضی پور