دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، پاییز 1393 
1. تولید بیوسورفکتانت در اکتینومیست های تحمل کننده نمک جدا شده از خاک دریاچه نمک قم

صفحه 1-18

سید سهیل آقائی؛ فرزانه فخاریان؛ محمدرضا ذوالفقاری؛ محمد سلیمانی درجاق


2. بهینه سازی ریزازدیادی گیاه دارویی آلوئه (Aloe littoralis) بومی ایران

صفحه 19-25

آتنا بیانی؛ فرح فراهانی؛ زهرا نورمحمدی؛ طاهر نژاد ستاری


4. تعیین تنوع باکتر یهای همزیست جدا شده از گرهک ریشه گیاه یونجه در منطقه یزد.

صفحه 26-40

سهیلا صنعتی زاده؛ احمد علی پوربابایی؛ محمد علی آموزگار