بررسی اثرات محافظتی ویتامین A بر تکوین سلول‌ها و فرآیند اسپرماتوژنز در بیضه موش سوری تحت تیمار با پردنیزولون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای بافت‌شناسی، گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 استاد، گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف: داروهای سرکوب‌کننده سیستم ایمنی علاوه بر اثرات نفروتوکسی و هپاتوتوکسی، باعث تغییرات تخریبی و آتروفی لوله‌های منی‌ساز، کاهش تعداد و حرکت اسپرم و بدشکلی‌های اسپرم در مجاری اپیدیدیم شده و در نتیجه منجر به ناباروری مردان می‌گردد. بنابراین، در این مطالعه نقش ویتامینA  در پیشگیری از این عوارض بر اسپرماتوژنز موش‌های صحرایی نر مورد مطالعه قرار گرفت.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه از 40 سر موش سوری نژاد NMRI در 5 گروه 8 تایی به مدت 8 هفته تیمار در شرایط استاندارد استفاده شد. گروه‌های مورد مطالعه عبارتند از گروه کنترل، گروه کنترل پردنیزولون (mg/kg 1.5)، گروه کنترل پردنیزولون (mg/kg 2.5) (داخل عضله‌ای) و 2 گروه تیمار با ویتامین A ( mg/kg50) (گاواژ). در پایان بافت بیضه تحت رنگ‌آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین از نظر قطر لوله‌های سمنی فروس، مورد بررسی قرار گرفت. پارامترهای اسپرم نیز از نظر تعداد و تحرک بررسی شد و داده‌های حاصل، با استفاده از نرم‌افزار ANOVA مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
نتایج: یافته‌ها نشان می‌دهد که تیمار با پردنیزولون بر وزن بدن، نسبت وزن بیضه به وزن بدن، قطر لوله‌های سمنی فروس بیضه و غلظت سرمی هورمون تستوسترون اثر داشته و کاهش معنی‌داری دیده شد (p <0.05). همچنین پردنیزولون بر سایر پارامترها شامل تحرک اسپرم و سلول‌های بافت بیضه اثر گذاشته و کاهش معنی‌داری در سطح (p <0.05) ایجاد کرد و باعث کاهش معنی‌داری بر روی سایر پارامترها از قبیل تعداد اسپرم، درصد اسپرم‌های زنده گردید.
نتیجه‌گیری: یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که پردنیزولون با افزایش استرس اکسیداتیو و ایجاد آپوپتوز موجب اختلال در فرآیند اسپرماتوژنز می‌شود و ویتامین A با کاهش استرس اکسیداتیو و مهار آپوپتوز موجب جلوگیری از آثار مخرب پردنیزولون بر اسپرماتوژنز و بافت بیضه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Protective effects of Vitamin A on the testicular tissue of mice treated with Prednisolone

نویسندگان [English]

  • Ali Mohammad Eini 1
  • Ahmad Ali Mohammadpour 2
1 Ph.D. Student of Histology, Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Professor, Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Objective:Immunosuppressive drugs cause destructive changes and atrophy of seminiferous tubules, decrease in sperm count and motility and sperm deformities in epididymal ducts, resulting in male infertility. Therefore, in this study, the role of vitamin A in preventing these effects was on spermatogenesis in male rats.
Materials and methods:  In this study using 40 NMRI mice in 5 groups of 8 for 8 weeks including control group, prednisolone control group 1.5 mg/kg, prednisolone control group 2.5 mg/kg (intramuscular) And 2 groups treated with vitamin A50 mg/kg (gavage). Finally, testicular tissue and sperm parameters were examined and the obtained data were analyzed using ANOVA software.
Results:  Prednisolone treatment had an effect on body weight, testicular weight to body weight ratio, testicular seminiferous tubules diameter and serum testosterone concentration and a significant decrease (P <0.05). It also affected other parameters including sperm motility and testicular tissue cells and caused a so-called significant decrease in surface area (p <0.05) and caused a significant decrease in other parameters such as sperm count, percentage of live sperm.
Conclusion: This study shows that prednisolone increases the process of spermatogenesis by increasing oxidative stress and apoptosis, and vitamin A prevents the damaging effects of prednisolone on spermatogenesis and testicular tissue by reducing oxidative stress and inhibiting apoptosis.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prednisolone
  • Vitamin A
  • Testis tissue
  • Spermatogenesis
  • Mice
Rezzani R. Exploring cyclosporine A-side effects and the protective role-played by antioxidants: the morphological and Immunohistochemical studies. Histol Histopathol. 2006; 21: 301-316.
Marin-Guzman J, Mahan DC, Chung YK, Pate JL & Pope WF. Effects of dietary selenium and vitamin E on boar performance and tissue responces, semen quality, and subsequent fertilizationrates in mature gilts. J Anim Sci. 1997; 75: 2994-3003.
Durak I, Karabacak HI, Büyükkoçak S, Cimen MY, Kaçmaz M, Omeroglu E & Oztürk HS. Impaired antioxidant defense system in the kiedny tissues from rabbit's trested with cyclosporine: Protective effects of vitamins E and C. Nephron. 1998; 78: 207-211.
Sameni H, Haghigi S & Tabrizi MH. Protective effects of vitamin E on cyclosporineA-induced toxicity in rat testis. J Komesh. 2011; 12: 419-426.
Seethalakshmi L, Menon M, Malhotra RK, Diamond DA. Effect of cyclosporine A on male reproduction in rats. J Urol. 1987; 138: 991-995.
Agarwal A, Prabakaran SA & Said TM. Prevention of oxidative stress injury to sperm.
J Androl. 2005; 26(6): 654-60.
Olson GE, Winfrey VP, Hill KE & Burk RF. Sequential development of flagellar defects in spermatids and epididymal spermatozoa of selenium-dificient rats. Reproduction. 2004; 127: 335-42.
George FW, Johnson L & Wilson JD. The effect of a 5 alpha-reductase inhibitor on androgen physiology in the immature male rat. Endocrinology. 1989; 125(5): 2434-2438.
Masuda H, Fujihira S, Ueno H, Kagawa M, Katsuoka Y&  Mori H. Ultrastructural study on cytotoxic effects of cyclosporine A in spermiogenesis in rats. Med Electron Microsc. 2003; 36: 183-191.
Turk G, Sonmez M, Ceribasi AO, Yuce A & Atessahin A. Attenuation of cyclosporine
A-induced testicular and spermatozoal damages associated with oxidative stress by ellagic acid. Int Immunopharmacol. 2010; 10: 177-182.
Choi SM, Yoo SD & Lee BM. Toxicological characteristics of endocrine-disrupting chemicals: developmental toxicity, carcinogenicity, and mutagenicity. Journal of toxicology and environmental health Part B, Critical reviews. 2004; 7(1): 1- 24.
Colborn T, Vom Saal FS & Soto AM. Developmental effects of endocrine-disrupting chemicals in wildlife and humans. Environmental health perspectives. 1993; 101(5):
378-384.
Fukushima T & et al. Effects of sulfasalazine on sperm acrosome reaction and gene expression in the male reproductive organs of rats. Toxicological sciences: an official journal of the Society of Toxicology. 2005; 85(1): 675-682.
Hammerstedt RH. Maintenance of bioenergetic balance in sperm and prevention of lipid peroxidation: a review of the effect on design of storage preservation systems. Reproduction, fertility and development. 1993; 5(6): 675-690.
Ravie O & Lake P. The phospholipid-bound fatty acids of fowl and turkey spermatozoa. Animal Reproduction Science. 1985; 9(2): 189-192.
Sharma RK & Agarwal A. Role of reactive oxygen species in male infertility. Urology. 1996; 48(6): 835-850.
Kobayashi H, Gil-Guzman E, Mahran AM, Rakesh, Nelson DR, Thomas AJ, Jr & et al. Quality control of reactive oxygen species measurement by luminol-dependent chemiluminescence assay. Journal of andrology. 2001; 22(4): 568- 574.
Colborn T, Vom Saal FS & Soto AM. Developmental effects of endocrine-disrupting chemicals in wildlife and humans. Environmental health perspectives. 1993; 101(5):
378-384.
Wishart GJ. Effects of lipid peroxide formation in fowl semen on sperm motility, ATP content and fertilizing ability. Journal of reproduction and fertility. 1984; 71(1): 113-118.
Baltgalvis KA, Call JA, Nikas JB & Lowe DA. Effects of prednisolone on skeletal muscle contractility in mdx mice. Muscle & nerve. 2009; 40(3): 443-454.
https://doi.org/10.1002/mus.21327.
Trune DR & Kempton JB. Low dose combination steroids control autoimmune mouse hearing loss. Journal of neuroimmunology. 2010; 229(1-2): 140-145.
https://doi.org/10.1016/j.jneuroim. 2010.07.026.
Agarwal A, Nallella KP, Allamaneni SR & Said TM. Role of antioxidant in treatment of male infertility: an overview of the literature. Reprod Biomed Online. 2004; 8: 616-27.
Scott R, MacPherson A, Yates RW, Hussain B, Dixon J. The effect of oral selenium supplementation on human sperm motility. Br J Urol. 1998; 82:76-80.
Brown DG & Burk RF. Selenium retention in tissues and sperm of rats fed a torula yeast diet. J Nutr. 1973; 102: 102-8.
Iwasaki M, Fues H, Kazama T & Katayama T. Effects of cyclosporine A on male reproduction in rats. Nippon Hinyokika Gakkai Zasshi. 1991; 82: 1059-1066.