شناسایی و تعیین الگوی حساسیت و مقاومت آنتی‌بیوتیکی باکتریایی در بیماران بخش سوختگی بیمارستان نکویی قم در سال 1395

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی قم

2 کروه میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

مقدمه: سوختگی یکی از مخرب‌ترین انواع آسیب‌ها و زخم‌ها به شمار می‌رود. آگاهی از عوامل باکتریایی عفونت و مقاومت آنتی‌بیوتیکی نقش مهمی در پیشگیری و درمان صحیح و به موقع آن دارد. هدف از این مطالعه بررسی شیوع عوامل عفونت زخم سوختگی و الگوی حساسیت و مقاومت آنتی‌بیوتیکی در بیماران بستری شده در بخش سوختگی بیمارستان نکویی استان قم است.
روش بررسی: در یک مطالعه توصیفی، نمونه‌گیری از 100 بیمار بستری در بخش سوختگی بیمارستان نکویی قم در یک دوره 5 ماهه صورت گرفت. شناسایی میکروارگانیسم‌ها با استفاده از تست‌های بیوشیمیایی طبق استانداردهای موجود انجام شد. تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی جدایه‌ها با استفاده از روش دیسک دیفیوژن انجام گردید.
یافته‌ها: از 100 نمونه گرفته شده، 62 درصد مربوط به مردان و 38 در صد مربوط به زنان بود. در مجموع ،کشتِ 70 درصد از نمونه‌ها مثبت شد. سودوموناس آئروجینوزا به عنوان شایع‌ترین عامل عفونت با 31 درصد فراوانی گزارش شد. سپس استافیلوکوکوس اورئوس با 5/15 درصد و استافیلوکوکوس اپیدرمایدیس با 62/11 درصد و انتروکوکوس فکالیس با 75/7 درصد فراوانی در رتبه‌های بعدی گزارش گردید.
نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالای حضور عوامل عفونت در زخم‌های سوختگی، می‌بایست استراتژی‌های جدیدی در جهت کنترل پراکندگی عوامل عفونی و همچنین درمان این بیماران به کار گرفته شود. در بررسی انجام شده،بیشترین حساسیت باکتری-های جدا شده نسبت به آنتی‎بیوتیک‎های آمیکاسین و جنتامایسین (100%) است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Pattern of Antibiotic Bacterial Sensitivity and Resistance in Patients in the Nekoi Hospital of Gom City in 1395

نویسندگان [English]

  • mohammad Dakhili 1
  • Mansorah hodaei 2
1 islamic azad university
2 MIcrobiology group islamic azad university
چکیده [English]

Introduction: Burns are one of the most devastating types of injuries and wounds considered. Aware of the bacterial agents and antibiotic resistance an important role in the prevention and treatment of its accurate and timely. The aim of this study was to evaluate the prevalence of antibiotic resistance and susceptibility pattern of burn wound infections in patients admitted to hospital burn the goodness of Qom province.
Methods: In a descriptive study, sampling of 100 patients admitted to hospital burn Nekuei of Qom over a period of 5 months old. Identification of microorganisms using biochemical tests were conducted according to existing standards.tyyn antibiotic-resistance patterns of isolates was performed using disk diffusion method.
Results: In this study of 100 samples taken, 62% of men and 38 percent of women were reported. 70 per cent of the samples had positive culture Pseudomonas aeruginosa was reported as the most common infection with 31% abundance. Staphylococcus aureus (15.5%) and Staphylococcus epidermidis (11.62%) and Enterococcus faecalis (7.75%) were reported in the following ranks.
Conclusion: Considering the high prevalence of infection in burn wounds needs new strategies in order to control the distribution of infectious agents as well as the treatment of this condition.in survey, the most effective antibiotic to treat infections after burn amikacin and gentamicin is known.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bacterial infections
  • burns
  • Antibiotic resistance