ارتباط طول و قطر اندامها، دور کمر و باسن، توده بدنی و دیگر ابعاد بدن با شاخص های چربی و گلوگز خون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ورزشی، واحد شیروان، دانشگاه آزاد اسلامی، شیروان، ایران

2 گروه قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

زمینه و هدف: متخصصین بهداشت همواره به دنبال شیوه های ساده برای ارزیابی خطر آتروسکلروز هستند. هدف از این تحقیق تعیین ارتباط انواع ابعاد بدنی با عوامل خطرزای آتروسکلروز بود.
روش کار: آزمودنیهای این تحقیق شامل 102 مرد و 77 زن میانسال غیرفعال بودند. شاخصهای آنتروپومتریک (محیط، طول و عرض اندامها و چربی زیرپوستی)، نیمرخ لیپید (سطوح کلسترول، تری گلیسرید، لیپوپروتئین پرچگال و لیپوپروتئین کم چگال) و گلوکز خون آزمودنیها با استفاده از روشهای معتبر اندازه گیری شدند. روابط بین ابعاد بدن با نیمرخ لیپید و گلوکز با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج: در مردان دور کمر، دور باسن، دور کمر به دور باسن (WHR)، دور کمر به دور ران (WTR)، دور کمر به قد (WHtR)، طول تنه، نسبت بین انگشتان دوم و چهارم، چربی زیرپوستی فوق خاصره و چربی زیرپوستی تحت کتفی به سه سر (STR) و در زنان شاخص توده بدن (BMI)، دور کمر، دور باسن، طول تنه، طول انگشتان دوم و چهارم، چربیهای زیرپوستی سه سر و فوق خاصره و WHtR با خطر اختلالات چربی خون همبستگی معنی داری داشتند (P≤0.05).
نتیجه گیری: دور باسن، چربی زیرپوستی فوق خاصره و WHtR در هر دو جنس ارتباط مستقیمی با خطر آتروسکلروز دارند. دور کمر، WTR و WHR در مردان و BMI در زنان ارتباط بیشتری با آتروسکلروز دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Association of Limbs Lenghts and Circumferences, Waist to Hip Ratio, BMI and other Body Dimensions with Lipid Profile and Blood Glucose

نویسندگان [English]

  • Mohsen Jafari 1
  • alireza abdollahi 2
  • nahid bizheh 3
1 Department of Sport Sciences, Shirvan Branch, Islamic Azad University, Shirvan, Iran
2 Department of Cardiology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Background: Health professionals are seeking simple methods for evaluation of atherosclerosis risk. The aim of this study was determination of relationship between body dimensions with atherosclerosis risk factors.
Methods: Subjects of this study were inactive middle-aged men (n=102) and women (n=77). Anthropometric indices (size, breath and circumferences of body segments), lipid profile (blood cholesterol, triglyceride, highdensity lipoprotein and low density lopoprotein) and blood glucose of the subjects were determined using standard methods.
Results: Waist circumference, hip circumference, waist to hip ratio (WHR), waist to thigh ratio (WTR), waist to height ratio (WHtR), trunk size, second to fourth digit ratio, suprailiacus skinfold fat and subscapularis to triceps skinfold ratio (STR) in men and body mass index (BMI), waist circumference, hip circumference, trunk size, second and fourth digit lengths, triceps and suprailiacus skinfold fat and WHtR in women were significantly related to the risk of dyslipidemia (P≤0.05).
Conclusion: Hip circumference, suprailiacus skinfold fat and WHtR in both sexes have positive relationship with the risk of atherosclerosis. Waist circumference, WTR and WHR in men and BMI in women have stronger correlation with atherosclerosis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Atherosclerosis
  • Cholesterol
  • Anthropometry
  • Obesity