بررسی خاصیت ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی عصاره های آبی و الکلی ترکیب چند گیاه دارویی(حنا، پوست انار، پوست گردو، مورد) بر روی برخی باکتری های گرم مثبت و منفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 گروه زیست شناسی، واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

امروزه به دلیل مقاومت باکتری‌های بیماریزا یافتن مواد ضد میکروبی جدید مورد توجه زیادی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، خواص ضد میکروبی ترکیب چهار عصاره‌ی گیاه برگ مورد، برگ حنا، پوست گردو و پوست انار روی سه باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس آرئوس ، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و باسیلوس سابتیلیس و دو باکتریهای گرم منفی اشرشیا کلی و باکتری سودوموناس آئروژینوزا مورد بررسی قرار گرفت. اثر ضد باکتریایی عصاره‌ی الکلی و آبی این گیاهان به روش دیسک دیفیوژن و چاهک گذاری با اندازه گیری قطر هاله‌ی عدم رشد بررسی و حداقل غلظت مهارکنندگی به روش الایزا مطالعه شد. نتایج نشان می دهد در دو روش دیسک دیفیوژن و چاهک گذاری در عصاره‌ی الکلی و آبی بیشترین تاثیر بر روی باکتری استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و کمترین تاثیر بر روی باکتری اشرشیاکلای می باشد. کمترین مقدار MIC در مورد عصاره الکلی، 25/31 و کمترین مقدار MBC 5/62 میلی گرم بر میلی لیتر مربوط به باکتری اشرشیا کلای می باشد. نتایج حاصل از اندازه گیری مقدار ترکیبات فنلی تام و فلاوونوئید و تانن نیز نشان می دهد که بیشترین میزان این تر کیبات در غلظت 500 میلی گرم بر میلی لیتر عصاره گیاهان می باشد. همچنین میزان فعالیت آنتی اکسیدانی در عصاره الکلی نسبت به عصاره آبی حدود دو برابر می باشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که ترکیب عصاره‌ی گیاهان به ویژه عصاره‌ی الکلی اثر ضدباکتریایی بیشتری نسبت به عصاره آبی داشته است که علت آن را می توان بواسطه حضور ترکیبات بیشتری با خاصیت ضد باکتریایی در این عصاره در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of antioxidan and antimicrobial effects of aqueous and alcoholic extract of plant ( Lawsonia inermis, punica granatum, walnut, Myrtus) on gram positive and gram negative bacteria

نویسندگان [English]

  • simin khosravi 1
  • zahra rezayatmand 2
  • mozhgan ghiasian 1
1 Department of Microbiology,Falavarjan beranch, Islamic Azad University,Isfahan, Iran
2 Department of Biology,Falavarjan branch,Islamic Azad University,Isfahan, Iran
چکیده [English]

Recently , due to the resistance of bacterial pathogens to the detection of new antimicrobials, much attention has been paid. In the present study, the antimicrobial properties of four extracts of leafy leafy leaves, henna leaves, walnut shells and pomegranate peel on three gram-positive bacteria, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis and Bacillus subtilis, and two gram-negative bacteria of Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa were studied. it placed. Antimicrobial effect of the alcoholic and aqueous extract of these plants was studied by diffusion and well discarding method by measuring the non-growth aura's diameter and the minimum inhibitory concentration was investigated by ELISA method. The results show that in two methods, diffusion discs and wells in alcoholic and aqueous extracts have the highest effect on Staphylococcus epidermidis bacterium and have the least effect on E. coli bacteria. The minimum amount of MIC for alcoholic extract is 31.25 and MBC 54.25 mg / ml, which is related to Escherichia coli bacteria. The results measurements of total phenolic compounds, flavonoids and tannins also indicate that the highest amount of this product is in the concentration of 500 mg / ml of the extract of plants. Also, the amount of antioxidant activity in the alcoholic extract is about twice as much as the aqueous extract. The results of this study indicate that the combination of extracts of plants, especially alcoholic extract, has a more antibacterial effect than the aqueous extract, which can be due to the presence of more antibacterial compounds in the extract.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathogenic bacteria
  • Antimicrobial agents
  • water extract
  • Alcoholic extract