جداسازی و بررسی تکامل نژادی گونه جدید باسیلوس مولد آمیلاز ازچشمه آبگرم قینرجه آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ژنتیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین-پیشوا

2 گروه بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین-پیشوا

3 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین-پیشوا

4 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین-پیشوا

چکیده

سابقه و هدف: آمیلازها در صنایع غذایی، تولید شوینده ها، تولید گلوکز، نساجی و کاغذسازی کاربرد گسترده ای دارند. باسیلوس‌ها از مهمترین ریزموجودات تولیدکننده ی آمیلاز میباشند. هدف از این پژوهش جداسازی و بررسی تکامل نژادی باسیلوس گرما دوست مولد آنزیم آلفا-آمیلاز از چشمه آب گرم قینرجه واقع در استان آذربایجان شرقی می‌باشد. مواد و روش کار: پس از نمونه‌‌گیری از چشمه آب گرم قینرجه، مراحل کشت بر محیط‌های شناخته‌ شده انجام شد. کلنی‌های بدست آمده از لحاظ تولید آنزیم آمیلاز مورد بررسی قرارگرفتند. نمونه مولد آمیلاز با استفاده از روش‌های مورفولوژیک و میکروسکوپی به عنوان یک باسیل گرم مثبت شناسایی شد. در ادامه باسیل مورد نظر پس از استخراج DNA ژنومی، تکثیر و تعیین توالی قطعه 16s rDNA از لحاظ فیلوژنیک با دو روش ماکزیمم لایکلیود و ماکزیمم پارسیمونی مورد بررسی قرارگرفت.
نتایج: براساس نتایج بدست آمده از آنالیزهای مرفولوژیک و بیوشیمیایی، مشخص شد که جدایه بدست آمده یک باسیل گرم مثبت با قابلیت تولید اندوسپور و مصرف گلوکز، فروکتوز و ساکارز است اما قادر به استفاده از گالاکتوز و لاکتوز نیست. تست سیرات، اندول و VP برای این باکتری مثبت بوده ولی تست کاتالاز و اکسیداز منفی بدست آمد.
نتیجه گیری: براساس نتایج مطالعه فیلوژنتیک با هر دو روش، نمونه باسیل آمیلاز مثبت جداشده از چشمه آب‌گرم قینرجه یک سویه باسیل گرم مثبت جدید از گونه باسیلوس سوبتیلیس (Bacillus subtilis) می‌باشد. در این مطالعه سویه جدیدی از باسیلوس سوبتیلیس با موفقیت از چشمه آب گرم قینرجه جداسازی شد که توانایی تولید آنزیم آمیلاز را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Isolation and Phylogenetic study of new amylase producing Bacillus strain from Ghainarjeh hot spring in East Azarbaijan

نویسندگان [English]

  • Sahar Hosseini 1
  • Mehdi Ebrahimi 2
  • Maasoumeh Mahdavi Ourtakand 3
  • Khadijeh Pourdadash 4
  • Roozbeh Yalfani 4
1 Department of Genetics, Faculty of Biological sciences, Varamin -Pishva Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Biochemistry and Biophysics, Faculty of Biological sciences, Varamin -Pishva Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Department of Biology, Faculty of Biological sciences, Varamin -Pishva Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Department of Microbiology, Faculty of Biological sciences, Varamin -Pishva Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and objectives: Amylase is one of the important industrial enzymes, which is used in the food industry, detergent production, glucose, textile, and paper making. Bacillus spp. is considered as a major amylase producing microorganisms. The main objective of this study is isolation and phylogenic study of amylase producing thermophile Bacillus spp. from Ghainarjeh hot sprin in East Azarbaijan.
Materials and methods: Samples from water of Ghainarjeh hot spring were cultured on recommended mediums. The grown colonies were tested for amylase production and positive colony determined a gram positive Bacillus using morphological and microscopically characteristics. Selected colony was used for total genomic DNA extraction, 16S rRNA fragment amplification and sequencing was done according to standard procedures. The sequence of 16S rRNA was used for phylogenetic investigation using maximum likelihood and maximum parsimony methods.
Results: According to the results from morphological and biochemical investigations, the isolate is a gram positive, spore forming Bacillus with ability for use glucose, fructose and sucrose but not galactose and lactose. This isolate was positive for endol, citrate and VP but negative for catalase and oxidase.
Conclusion: The results of phylogenetic investigation from both method show that the amylase producing isolated Bacillus is a new member of Bacillus Subtilis spp. in this study a new member of Bacillus subtilis spp. with the ability in amylase production was successfully isolated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 16S rRNA
  • α-Amylase
  • phylogenetic
  • Ghainarjeh hot spring
  • Bacillus subtillis