ارتباط بین سطح آنزیم های آنتی اکسیدانی تام و مالون دی آلدهید با کیفیت پارامترهای اسپرمی و میزان سلامت کروماتین در افراد نابارور آستنو تراتوزو اسپرمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه بیولوژی تولید مثل گروه تحقیقات جهاد دانشگاهی قم مسئول فنی آزمایشگاه جنین شناسی مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی

2 متخصص زنان و زایمان و هیئت علمی مرکزفوق تخصصی درمان ناباروری جهاد دانشگاهی قم

3 کارشناس ارشد بخش آندرولوژی مرکزفوق تخصصی درمان ناباروری جهاد دانشگاهی قم

4 کارشناس ارشد گروه پژوهشی بیولوژی تولید مثل واحد تحقیقات جهاد دانشگاهی قم

چکیده

سابقه و هدف: اختلال عملکرد اسپرم حاصل از گونه های اکسیژن واکنشی (ROS) یکی از علل اصلی ناباروری در مردان است که منجر به پراکسیداسیون لیپیدی و تشکیل محصولات پراکسیداسیون پایدار مانند مالون دی آلدئید (MDA) در مایع سمینال می شود. هدف از این مطالعه تعیین سطح دو نشانگر بیوشیمیایی استرس اکسیداتیو، ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و مالون دی آلدئیداست. همچنین ارتباط آنها با پارامترهای اسپرمی و سلامت کروماتین در افراد نابارور آستنوتراتوزواسپرمی می باشد.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش که یک مطالعه موردی- شاهدی است نمونه در دو گروه مردان بارور50 نفر و نابارور آستنو تراتوزواسپرمی 50 نفردر مرکز درمان ناباروری قم جمع‌آوری شد. پارامترهای اسپرمی، بررسی میزان آسیب DNA و کمبود پروتامین و سطح TAC, MDA اندازه‌گیری شد. یافته ها: بر اساس نتایج ابن تحقیق درصد پارامترهای اسپرمی در افراد نابارور نسبت به افراد بارور کمتر بود (05/0>P) . همچنین میزان آسیب DNAو کمبود پروتامین تفاوت معنی داری را بین دو گروه نشان داد (05/0>P) .سطح TACدر افراد نابارور کمتر از افراد بارور بود و میزان MDA بالعکس به طور چشمگیری سطح بالاتری را نشان داد(05/0>P). همچنین ارتباط معنی داری نیز بین TACو MDA با پارامترهای اسپرمی و آسیب DNA وجود داشت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که به دنبال کاهش سطح TAC و افزایش MDA ، کیفیت اسپرم کاهش و میزان آسیب DNA افزایش می یابد. بنابراین ارزیابی وضعیت اکسیداتیو می‌تواند به عنوان ابزاری مفید برای تشخیص و درمان ناباروری مردان بویژه در ناباروری ایدیوپاتیک باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Correlation of Total Antioxidants Levels and Malondialdehyde with Sperm Parameters and Chromatin integrity in Asthenoteratozoospermia Men

نویسندگان [English]

  • rahil jannatifar 1
  • Zahra Ebrahimi 2
  • Hamid piroozmanesh 3
  • seyedeh Saeideh Sahraei 4
1 reproductive biology
چکیده [English]

Background and purpose: Sperm dysfunction caused by reactive oxygen species (ROSs) is one of the major causes of infertility in men, which leads to, lipid peroxidation (LPO) and the formation of stable peroxidation products like Malondialdehyde (MDA) in seminal plasma. MDA is effective factor in reducing fertility. The aim of this study is to determine two biochemical markers of oxidative stress; TAC and MDA, and correlation to sperm parameters and chromatin integrity at asthenoteratozoospermia men. Materials and methods: In this study, a case-control study was carried out in two groups of 50 fertilized men and 50 asthenoteratozoospermia men in Qom IVF center; Iran. Semen analysis was performed according to WHO (2010) guidelines. DNA damage, protamine deficiency and TAC, MDA levels in all patients were measured by kit methods, respectively. Results: According to our results, the percentage of sperm parameters in the infertile men were lower than the fertile men (p <0.05). Also, there was a significant difference in DNA damage and protamine deficiency between the two groups (p <0.05). Lower TAC levels (1.82± 0.11 vs. 2.25 ± 0.13) and higher MDA levels (2.36 ± 0.09 vs. 1.97 ± 0.10) were observed in infertile men with asthenoteratozoospermia compared to fertile men.Conclusion: These results suggest that decreasing TAC and increasing MDA lead to low sperm parameters and high DNA integrity in sperm of asthenoteratozoospermia men. Therefore, evaluation of oxidative status and antioxidant defenses system may be as a useful tool for diagnosis and treatment of male infertility especially in idiopathic male infertility

کلیدواژه‌ها [English]

  • DNA damage
  • total antioxidant capacity
  • Malondialdehyde
  • Infertility
  • Asthenoteratozoospermia