بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم rs2303169 در ژن فیبریلین نوع 3(FBN3) در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران

2 جهاددانشگاهی استان قم

3 مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

چکیده

چکیده
مقدمه: سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) یک اختلال بسیار پیچیده و ناهمگن است که عوامل ژنتیکی و محیطی در ایجاد آن مشارکت قابل توجهی دارند. PCOS در 10-6 درصد زنان در سنین باروری است. ژن FBN3 یکی از مهمترین ژن های کاندید برای PCOS است. این ژن دارای 20 پلی مورفیسم می باشد. این مطالعه به بررسی ارتباط پلی مورفیسم rs2303169در ژن FBN3 در زنان مبتلا به PCOS پرداخته است.
روش کار: این مطالعه از نوع مطالعات مورد- شاهدی است، که بر روی 100 زن مبتلا به PCOS و 100 زن سالم انجام شد. در ایـن تحقیـق از روش Tetra- ARMS PCR جهت بررسی ارتباط بین ژنوتیـپ هایrs2303169 در ژن FBN3 و احتمال ابتلاء به PCOS در دو گروه بیمار و کنترل پرداخته‌ شد. داده‌های حاصل از این مطالعه به لحاظ آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS و تست های آماری کای دو و آزمون t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج تحقیق ارتباط معنی داری بین پلی مورفیسم rs2303169 در ژن FBN3 نشان نداد. همچنین ژنوتیپ CT و ژنوتیپ TT نسبت به ژنوتیپ CC به ترتیب شانس ابتلاء به PCOS را 1.995 و 1.621 برابر افزایش دادند.
نتیجه گیری: این مطالعه برای اولین بار نشان داد که در جمعیت مورد مطالعه همراهی معنی داری بین پلی مورفیسم rs2303169 ژن FBN3 و بیمار PCOS وجود ندارد (P = 0.152).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey relationship between rs2303169 polymorphism in FBN3 gene in patients with polycystic ovary syndrome

نویسندگان [English]

  • Reyhaneh Kalhor 1
  • naser kalhor 2
  • Hourieh Kalhor 3
  • Mojtaba Sohrabi 1
1 Department of Biology, Qom branch, Islamic azad University, Qom, Iran
2 جهاددانشگاهی استان قم
3 Department and Biotechnology Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Polycystic ovary syndrome (PCOS) is a very complex and heterogeneous disorder that genetic and environmental factors have a significant contribution to its creation. PCOS is the commonest endocrine abnormality in 6 to 10 percent of women in fertility age that FBN3 gene is one of the most important candidate genes, for PCOS. This gene has 20 polymorphisms. This study examines the relationship between rs2303169 polymorphism in FBN3 gene in women with PCOS.
Method: This study is a case-control study which is done on 100 women with PCOS and 100 healthy women. In this research, Tetra-ARMS PCR method was used to study the relationship between rs2390169 genotypes in FBN3 gene and the probability of getting PCOS in both patient and control groups. Connecting data from this study are analyzed statistically using SPSS software, chi-squared tests and Independent student t-test.
Results: The results of the research showed no significant relationship between rs2303169 polymorphism in FBN3 gene and PCOS (P = 0.152). Also, CT and TT genotypes increased the probability of getting PCOS to 1,995 and 1,621 times towards CC genotype respectively.
Conclusion: For the first time, this study showed that there is no significant relationship between rs2303169 polymorphism in FBN3 gene and PCOS. However, relationship between polymorphisms of other genotypes in FBN3 gene and PCOS needs a wider research in greater populations and different ethnicities in the country.
Key words: Polycystic ovary syndrome; Polymorphism; FBN3 gene.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polycystic ovary syndrome
  • polymorphism
  • rs2303169
  • FBN3 gene