ردیابی مولکولی ژن بتالاکتامازی DHA در سودوموناس آئروژینوزاهای جدا شده از نمونه های پوستی در شهر قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی،دانشکده علوم،دانشگاه آزاد اسلامی،قم،ایران

2 عضو هیات علمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قم

چکیده

پسودوموناس آئروژینوزا می تواند تقریباً در تمام بافت های بدن عفونت ایجاد کند. باکتری می تواند در سوختگی ها، زخم، بافت قرنیه، دستگاه ادراری و ریه ها کلونیزه شده و پس از ورود به خون سبب سپتی سمی و یا ضایعات موضعی در مکان های دیگر بدن شود.. امروزه به دلیل استفاده بی رویه از داروهای موثر بر روی پسودموناس آئروژینوزا این باکتری به شدت در مقابل آنتی بیوتیک ها مقاوم شده است. هدف از این مطالعه جستجوی ژن مقاومت به بتالاکتامها در ایزوله های جدا شده از نمونه های پوستی می باشد.
مواد و روشها:
از تعداد 100 ایزوله سودوموناس که در بانک میکروبی آزمایشگاه تحقیقات میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم نگهداری می شد استفاده گردید . پس از کشت و تایید بیوشیمیایی ایزوله ها جهت ردیابی ژن های مذکور ابتدا استخراج ژنوم انجام و سپس با PCR ژن DHA ردیابی شدند.
نتایج:
از تعداد 100 ایزوله 45 ایزوله مقاوم به ایمی پنم بدست آمد که 22 مورد در روش سینرژیستی دبل دیسک مثبت بودند. از این تعداد 6 مورد دارای ژن DHA بودند.
نتیجه گیری:
بروز مقاومت روز افزون در باکتری سودوموناس آئروژینوزا منجر به مشکلات در درمان بیماران شده و گزارش دوره ای حساسیت دارویی جهت درمان اجتناب ناپذیر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Molecular detection of DHA beta-lactamase gene in Pseudomonas aeruginosa isolated from skin samples in Qom

نویسندگان [English]

  • Horisadat Hejazi 1
  • Mohsen Zargar 2
  • mehrdad mamarian 3
1 Department of Microbiology,Qombranch,Islamicazad univercity,Qom,Iran
2 1-Department of Microbiology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
3 1-Department of Microbiology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
چکیده [English]

Introduction
Pseudomonas aeruginosa can infect virtually all tissues in the body. this bacteria can be colonized in burns, wounds, corneal tissue, urinary tract and lungs, and after entering blood, cause septicemia or localized lesions in other parts of the body. Today, due to the untapped use of effective drugs On the pseudomonas aeruginosa, this bacterium is strongly resistant to antibiotics. The purpose of this study was to find the gene for resistance to beta-lactams in pseudomonas aeruginosa isolated from skin samples.
materials and methods:
A total of 100 isolates of Pseudomonas were used in Microbiology Bank of Microbiology Research Laboratory of Islamic Azad University of Qom. After cultivation and biochemical confirmation of isolates, genomic extraction was performed first to detect these genes and then detected by PCR with DHA genes.
Results:
45 isolates resistant to imipenem; 22 cases were positive in the double-synergistic disks. Six isolates were positive for DHA gene.
Conclusion:
Increasing resistance to Pseudomonas aeruginosa causes problems in treating patients and a periodic review of drug allergy for inappropriate treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pseudomonas aeruginosa
  • skin samples
  • DHA
  • Qom City