تعیین الگوی مقاومت دارویی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس جدا شده از مایع واژن زنان دارای سابقه سقط در شهرستان ارومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زیست شناسی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

چکیده

سابقه و هدف: لاکتوباسیل ها شناخته شده ترین فلور طبیعی واژن هستند که با داشتن آنزیم پراکسیدهیدروژن سبب حفظ محیط اسیدی واژن می شوند. گونه های غالب لاکتوباسیل رشد باکتری های پاتوژن را در واژن، از طریق تولید اسید لاکتیک، پراکسید هیدروژن و مواد ضد میکروبی مهار می کنند.
مواد و روشها: از بین بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی ارومیه، 250 نفر از زنان دارای سابقه سقط که در فاصله سنی 25 تا 30 سال قرار داشتند بر اساس معاینه بالینی انتخاب و نمونه برداری از آنها انجام شد. 250 نمونه با استفاده از سوآب استریل از ناحیه واژن برداشته شد و حضور لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس با استفاده از آزمون های بیوشیمیایی،کشت در محیط اختصاصی،توانایی رشد در دماهای مختلف،تهیه لام مرطوب از ترشحات واژن و تست وایف مورد تایید قرار گرفت. سپس مقاومت دارویی و حساسیت لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس به 9 آنتی بیوتیکِ کوتریموکسازول،ونکومایسین،سفتازیدیم،ایمی پنم، سیپروفلوکساسین،استرپتومایسین،آمپی سیلین،پیپراسیلین و کولیستین در دو گروه از افراد با سابقه سقط جنین و بدون عفونت مایع واژن و همچنین افراد با سابقه سقط جنین و دارای عفونت مایع واژن به روش دیسک دیفیوژن مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.
نتایج و نتیجه گیری: از 250 نمونه تهیه شده از زنان دارای سابقه سقط جنین 238 نمونه(2/95%) دارای باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و 12 نمونه (8/4 %) فاقد این باکتری بودند. در افراد با سابقه سقط جنین 100% جدایه لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس نسبت به آنتی بیوتیک های کوتریموکسازول، پیپراسیلین، کولیستین حساس می باشند. همچنین 100% جدایه ها نسبت به آنتی بیوتیک های ونکومایسین،ایمی پنم،سفتازیدیم، سیپروفلوکساسین واسترپتومایسین مقاوم بودند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of drug resistance of Lactobacillus acidophilus isolated from women's vaginal fluid has a history of abortion in Urmia

نویسندگان [English]

  • vahid tanhaei
  • mahsa eghbalkhah kohnehshahri
Department of Biology, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Aim and Background: Lactobacilli are the most well-known natural vaginal flora that helps keep the vaginal acidic environment in the presence of hydrogen peroxide enzymes. Lactobacillus destroys pathogenic bacteria in the vagina through the production of hydrogen peroxide.
Materials and Methods: Among the patients referring to the medical centers of Urmia, 250 women with abortion history who were between 25 and 30 years of age were selected based on a questionnaire and a clinical examination and a sample was taken from them. 250 samples were taken from the vaginal area using sterile swabs and the presence of Lactobacillus acidophilus was confirmed by whiff test and biochemical tests. Then, the drug resistance and sensitivity of Lactobacillus acidophilus to 9 antibiotics cotrimoxazole, vancomycin, ceftazidime, ampicillin, ciprofloxacin, streptomycin, ampicillin, piperacillin and colistin were studied.
Results and Conclusion: from 250 samples, 238 samples (95.2%) had bacteria Lactobacillus acidophilus and in 12 samples (4.8%) bacteria were not observed. All abortion patients are sensitive to cotrimoxazole, piperacillin, and clostin antibiotics. Also, all samples were resistant to the antibiotics vancomycin, imipenem, ceftazidime, ciprofloxacin, streptomycin

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drug resistance
  • abortion
  • Lactobacillus acidophilus
  • bacteriocin