بررسی آلودگی میکروبی برخی از گیاهان دارویی خشک موجود در عطاری های شهر یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران

2 استادیار گروه مهندسی پزشکی دانشگاه میبد، میبد، ایران

چکیده

سابقه و هدف: استفاده از گیاهان دارویی برای درمان سابقه ای طولانی در سراسر جهان دارد. گیاهان دارویی ممکن است توسط بسیاری از میکروارگانیسم ها آلوده شوند. بنابراین ارزیابی کیفیت بار میکروبی گیاهان دارویی با توجه به اهمیت این گیاهان امری ضروری به نظر می رسد. هدف از این مطالعه بررسی آلودگی برخی از گیاهان دارویی خشک موجود در عطاری های شهرستان یزد می باشد.
روش کار: در این تحقیق 21 نمونه ازگیاهان دارویی خشک شده شامل: آویشن شیرازی(Zataria multiflora)، نعناع(Mentha spicata) ، بادرنجبویه (Melissa officinalis)، گل گاوزبان (Borago officinalis)، سنبل الطیب (Valeriana wallichii )، شیرخشت (Cotoneaster kotschyi) و ترنجبین (Alhagi maurorum) به طور تصادفی از سه عطاری مختلف سطح شهرستان یزد جمع آوری و نمونه گیری شد و بار میکروبی آن ها مورد بررسی قرار گرفت. به منظورتخمین میزان آلودگی باکتریایی و قارچی این گیاهان از روش پورپلیت با محیط کشت اختصاصی استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد بیشترین و کمترین آلودگی میکروبی در گیاهان دارویی به ترتیب مربوط به گل گاوزبان و سنبل الطیب بود. با توجه به نتایج به دست آمده در بین گیاهان دارویی، نعناع دارای بیشترین تعداد مخمر و شیرخشت کمترین تعداد مخمر را داشت. درگیاهان مورد بررسی باکتری های بیماری زای سالمونلا و استافیلوکوکوس اورئوس مشاهده نشد.
نتیجه گیری: با مشخص شدن آلودگی های میکروبی مربوط به گیاهان دارویی می توان در استفاده از آن ها احتیاطات لازم را به عمل آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of microbial contamination of some dry medicinal plants in Yazd herbal shops

نویسندگان [English]

  • maryam heydar stbargh 1
  • heydar meftahizadeh 2
1 Master of Medicinal Plants, University of Science and Arts, Yazd, Iran
2 Assistant Professor of Medical Engineering, Meybod University of Medical Sciences, Meybod, Iran
چکیده [English]

Background : The use of medicinal herbs for treatment has a long history around the world. Medicinal plants may be contaminated by many microorganisms. Therefore, the evaluation of the quality of the microbial load of medicinal plants is necessary due to the importance of these plants. The aim of this study was to Investigation of microbial contamination of some dry medicinal plants in Yazd herbal shops.
method: In this study 35 samples of dried medicinal plants included: Zataria multiflora, Mentha spicata, Melissa officinalis, Borago officinalis, Valeriana wallichii, Cotoneaster kotschyi, Alhagi maurorum samples were collected randomly from different sources of Yazd city and And their microbial load was investigated. In order to determine the bacterial and fungal contamination of these plants, the purple method was used with specific culture medium.
findings: The results showed that the highest and lowest microbial contamination in medicinal herbs was related to Borago officinalis and Valeriana wallichii. According to the results obtained from medicinal plants, Mentha spicata has the highest number of yeast and Cotoneaster kotschyi, with the least number of yeast. The pathogenic bacteria of Salmonella and Staphylococcus aureus were not detected in the plants.
Conclusion: By identifying the microbial contamination of the herbs, it is possible to use the necessary precautions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • microbial contamination
  • Medicinal plant
  • Dry medicinal plant