استفاده از روش فنوتیپی جهت تایید حضور پمپ افلاکس مرتبط با مقاومت به سیپروفلوکسازین در سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از نمونه های پوستی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 گروه میکروبیولوژی،دانشکده علوم پایه،دانشگاه ازاد قم،قم،ایران

چکیده

یکی از مهمترین علل عفونت های بیمارستانی در بیماران مبتلا به عفونتهای پوستی سودوموناس آئروژینوزا می باشد. بروز مقاومت های آنتی بیوتیکی با مکانیسم های مختلف یکی از مشکلات درمان این بیماران است . نقش اساسی در بروز مقاومت چند گانه نسبت به داروهای ضد میکروبی را پمپ های افلاکس Mex به عهده دارند.این مطالعه با هدف ارزیابی فنوتیپی حضور پمپ افلاکس در ایزوله های سودوموناس آئروژینوزا می باشد.
مواد و روشها: در این مطالعه 200 نمونه سواپ از زخم بیماران مبتلا به عفونت های پوستی در بیمارستان های شهر قم جمع آوری شد.جدایه های سودوموناس آئروژینوزا با آزمون های بیوشیمیایی تایید گردیدند. الگوی حساسیت دارویی نسبت به سیپروفلوکساسین با روش انتشار دیسک و بررسی فنوتیپی فعالیت پمپ های افلاکس با روش کارت ویل انجام گرفت.
یافته ها: در مطالعه حاضر 89 مورد (45درصد) نمونه ها ،آلوده به سودوموناس آئروژینزا بودند که از این تعداد 19 مورد (21 درصد) مقاوم به سیپروفلوکساسین بودند.
نتیجه گیری: با توجه به حضور بیش از 54% حضور پمپ افلاکس در سودوموناس آئروژینزا، بررسی حضور این پمپ ها جهت پیشنهاد الگوی درمانی مناسب بیماران آلوده به این باکتری حائز اهمیت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Using a phenotypic method to confirm the presence of the efflux pump associated with resistance to ciprofloxacin in Pseudomonas aeruginosa isolated from skin samples

نویسندگان [English]

  • Ali Rahmati 1
  • Mohammad Reza zolfaghary 2
1 Student
2 department of microbiology, faculity of sience, islamic azad university,qom, iran
چکیده [English]

Introduction
One of the most important causes of nosocomial infections in patients with skin infections is Pseudomonas aeruginosa. The occurrence of antibiotic resistance with various mechanisms is one of the problems in treating these patients. The main role in the development of multiple resistance to antimicrobial drugs is played by the MexAB efflux pumps. The aim of this study was to evaluate the presence of the MexAB efflux pumps in the Pseudomonas aeruginosa isolated from skin samples.
Materials and Methods:
In this study 200 swab specimens from patients with skin infections were collected in Qom hospitals. Pseudomonas aeruginosa specimens were confirmed by biochemical tests. The drug susceptibility pattern was compared to ciprofloxacin by disk diffusion method and the phenotypic study of the effects of efflux pumps was done using cartwheel method .
Results:
In this study, 89 (45%) samples were infected with Pseudomonas aeruginosa, of which 19 cases (21%) were resistant to ciprofloxacin and more than 54% of the presence of the pump in the Pseudomonas aeruginosa more than 54% of the presence of the pump in the Pseudomonas aeruginosa.
Conclusion:
the presence of more than 54% of the presence of the pump in the Pseudomonas aeruginosa, is important in order to suggest a suitable therapeutic model for the infected patients.
Keywords: Pseudomonas aeruginosa, skin infections, efflux pump

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pseudomonas aeruginosa
  • skin infections
  • efflux pump