مقایسه سطح IgM آنتی فسفاتیدیل کولین خون محیطی قبل و حین درمان بیماران مبتلا به سل ریوی مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی شهرستان زاهدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکزتحقیقات سلولی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

2 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

3 مرکزتحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

4 کمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

چکیده

سابقه و هدف:
سل بیماری است، که سلامت انسان را تهدید می کند. برآورد میشود که در دنیا هر 4 ثانیه یک نفر به سل مبتلا می شود و هر 10 ثانیه یک نفر از سل می میرد.هدف از این مطالعه مقایسه سطح IgM آنتی فسفاتیدیل کولین خون محیطی قبل و حین درمان بیماران مسلول ریوی جهت پایش درمان بوده است.
مواد و روش کار:
در این مطالعه توصیفی، 74 بیمار مسلول ریوی که به بیمارستان بوعلی زاهدان در سال 92-91 مراجعه نموده اند، مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه گیری، به صورت تصادفی بوده است. وجود یا عدم وجود کاویتی تعیین گردید و از بیماران خون محیطی جهت اندازه گیری IgM آنتی فسفاتیدیل کولین گرفته شد. بعد از 2 ماه فاز حمله ای درمان مراحل فوق تکرار شد. و تغییرات اسمیر وسطح IgM آنتی فسفاتیدیل کولین تعیین گردید. داده ها توسط نرم افزار SPSSآنالیز شدند.
نتایج:
تعداد بیماران حاضر در این مطالعه برابر 74 نفر بود. همه بیماران در بدو ورود اسمیر مثبت بودند که 69 نفر(٪93.2) بعد از درمان اسمیر منفی شدند. از دستگاه الایزا و کیت خریداری شده از شرکت Generic Assey برای اندازه گیری میزان IgM آنتی فسفاتیدیل کولین استفاده گردید.
نتیجه گیری:
با توجه به نتایج این مطالعه استفاده ازIgM آنتی فسفاتیدیل کولین خون محیطی می تواند برای پیگیری پاسخ به درمان در بیماران مسلول، خصوصا در بیمارانی که جمع آوری نمونه خلط در آنها ممکن نمی‎باشد مورد استفاده قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of serum IgM anti-phosphatidyl choline antibody level in Boo Ali hospital referred Tuberculosis patients in Zahedan

نویسندگان [English]

  • Abbasali Niazi 1
  • Fateme Kourkinejad Gharaei 2
  • Nezarali Moulaei 3
  • Setare Azizi 2
  • Zahra Kourkinejad Gharaei 4
1 Cellular and Molecular Research Center,Assistant professor of Pathology,Department of Phathology, Zahedan University of medical sciences, Zahedan, Iran
2 Student Research Committee , Zahedan University of medical sciences, Zahedan, Iran
3 Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center, Zahedan University of medical sciences, Zahedan, Iran
4 Student Research Committee , Rafsanjan University of medical sciences, Rafsanjan, Iran
چکیده [English]

Background and purpose:
Tuberculosis is diseases which has been threatening man’s health. It is estimated that every 4 seconds one person is infected and every 10 seconds one person dies by TB worldwide. The objective of this study is comparing the level of Anti phosphatidyl choline in blood before and during the treatment of an infected person in order to monitor the treatment.
Materials and methods:
In this study, the infected people who were transferred to Zahedan’s Bou’ali hospital in 1391 and 1392 and whose diseases were confirmed were taken under observation before and after the treatment. existence or lack of cavity was determined and blood was taken from the patients in order to measure the IgM of Anti phosphatidyl choline. After 2 months, the steps mentioned above were repeated and changes was specified, allays machine and the kit bought from Generic Assey company, were used for measuring the level of IgM in Anti phosphatidyl choline and the achieved data were analyzed by SPSS software.
Results:
The number of patients was 76. All the patients were esmir positive at the beginning of the test. After the treatment the esmir in 71 patients (93.42%) was negative (P< 0.0001). 67.1% of them had lung cavity.
Conclusion:Considering the result of this study, using the IgM of Anti phosphatidyl choline can be taken advantage for following the response to the patients’ treatment, even for the patients with cavity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tuberculosis
  • Anti phospholipid antibody
  • phosphatidyl choline
  • monitoring of treatment