تعیین آلودگی باکتریایی و ارزیابی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه ها دربخش های مختلف بیمارستان حضرت معصومه (س) قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران.

چکیده

در حال حاضر آلودگی میکروبی در بخشهای مختلف بیمارستان ها با باکتریهای بیماریزای فرصت طلب و مقاومت آنتی بیوتیکی آنها از مهمترین عوامل شیوع عفونت های بیمارستانی محسوب می شود.هدف ازاین پژوهش جداسازی وشناسایی باکتریهای آلوده کننده تجهیزات پزشکی و غیرپزشکی در بیمارستان حضرت معصومه (س) قم در فاصله زمانی اردیبهشت تا مرداد 1396بود.
روش ها: نمونه گیری از بخش های انکولوژی، عفونی، آی سی یو و NICU توسط سواب های استریل انجام و در محیط مایع مغذی BHI انتقال داده شد. سپس نمونه ها روی محیط کشت نوترینت آگارکشت خطی و در دمای0C 37 گرماگذاری شدند. جدایه ها بر اساس ویژگی های فنوتیپی و بیوشیمیایی مطابق با کتاب مرجع باکتری شناسی سیستماتیک برگی، شناسایی شدند. برای سنجش مقاومت آنتی بیوتیکی از روش انتشار دیسک در آگار مطابق با استاندارد CLSI استفاده شد.


نتایج نشان داد از مجموع 84 نمونه، 77 نمونه دارای آلودگی باکتریایی بودند و جمعا 127 سویه جداسازی شد. میزان فراوانی به ترتیب شامل: باسیلوس سوبتیلیس(59/18%)، باسیلوس سرئوس(18/13%)، سودوموناس(63/11%) واستافیلوکوکوس اپیدرمایدیس(62/11%) وکورینه باکتر (85/10%) بود. بالاترین مقاومت آنتی بیوتیکی به ترتیب در سودوموناس آئرجینوزا ، استافیلوکوکوس اپیدرمایدیس و باسیلوس سوبتیلیس مشاهده گردید. بیشترین مقاومت در بین جدایه ها مربوط به آنتی بیوتیک پنی سیلین بود. بیشترین حساسیت نسبت به آمیکاسین ، جنتامایسین و سیپروفلوکساسین مشاهده شد.
نتیجه گیری: سودوموناس آئروجینوزا همواره از مهمترین عوامل باکتریایی شایع آلوده کننده بیمارستان ها در بخش های مختلف با بیشترین مقاومت انتی بیوتیکی می باشد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of bacterial contamination and evaluation of their antibiotic resistance in different parts of the Hazrat Masoumeh hospital in Qom City

نویسندگان [English]

  • maryam sadeghi 1
  • Seyed Soheil Aghaii 2
1 student
2 Microbiology of Department, Islamic Azad University, Qom Branch, Qom, Iran.
چکیده [English]

Abstract:Currently, microbial contamination in different parts of hospitals with opportunistic pathogenic bacteria and their antibiotic resistance are the most important factors in the prevalence of nosocomial infections. The purpose of this study was to isolate and identify contaminating bacteria in medical and non-medical equipment in Hazrate Masoumeh hospital Qom city (May-August2017).
Methods: Sampling was done from oncology, infectious, ICU and NICU sections using sterile swabs and transfer in BHI broth. Then collected samples were streaked on Nutrient agar and incubated at 37° C for 24 h .The isolates were identified with phenotypic and biochemical standard tests. Antibiotic resistance of isolates was performed using agar disk diffusion method due to CLSI standards.
Result: Out of 84 samples, 77 samples had bacterial contamination and 127 strains were isolated. The prevalence of bacterial isolates were Bacillus subtilis (18.59%), Bacillus cereus (13.18%), Pseudomonas (11.63%), and Staphylococcus epidermidis(11.62%) and Corynebacterium sp. (10.55%), respectively. Among of isolated strains, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus epidermidis and Bacillus subtilis, had more than antibiotic resistance. The most antibiotic resistance was obtained for penicillin. The most isolates were sensitive to Amikacin ، Gentamycin، Ciprofloxacin.
Conclusion: Pseudomonas aeruginosa is one of the most important opportunistic pathogens with multi drug resistant characteristic in nosocomial infections and hospital contamination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • KEYWORDS:Bacterial contamination
  • Antibiotic resistance
  • Hospital