شناسایی تنوع زیستی نوکاردیا های جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستان های تهران با روش فنوتیپی و روش مولکولی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 زیست شناسی،ژنتیک،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی،تهران،ایران

2 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران،تهران،ایران

3 گروه میکروب شناسی و بیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پرند،تهران ،ایران

چکیده

زمینه و هدف: نوکاردیا یک باکتری گرم مثبت، رشته ای با ویژگی اسید فست نسبی است . نوکاردیوزیس معمولا به شکل بیماری حاد یا مزمن همراه با چرک یا ایجادگرانولوماتوز نمایان می شود که می تواند بیماری مهاجمی را هم در افراد سالم وهم در افراد ایمونوساپرس ایجاد کند. هدف از این مطالعه شناسایی تنوع زیستی نوکاردیا های جدا شده از بیمارستان های تهران با روش فنوتیپی و مولکولی PCR است.
روش بررسی: تعداد 200 نمونه بالینی از محوطه بیمارستانهای تهران جمع آوری شد. پس از انجام جداسازی توسط روش Paraffin baiting کلونی ها با بررسی ماکروسکوپی و سپس میکروسکوپی توسط رنگ آمیزی گرم و اسید فست نسبی، توانایی رشد در لیزوزیم مایع، رشد در 45 درجه سانتیگراد و سایر تست های بیوشیمیایی مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت با طراحی پرایمر اختصاصی جنس و انجام واکنش PCRبه مقایسه دو نتیجه با یکدیگر پرداخته شد.
یافته ها: از تعداد 200 نمونه ، 30 ایزوله بدست آمد که از نظر کشت و تست های بیوشیمیایی مثبت تشخیص داده شد .
نتیجه گیری: با توجه به تنوع گونه های مختلف جنس نوکاردیا به دلیل شرایط متفاوت در انجام تست های فنوتیپی و بیوشیمیایی ممکن است جنسی دیگر از خانواده اکتینومیست به اشتباه نوکاردیا تشخیص داده شود و انجام روش های مولکولی می تواند تاییدی بر روش فنوتیپی باشد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification of biodiversity of Nocardia spp. Isolated from clinical samples of the Tehran hospitals using phenotypic and molecular method

نویسندگان [English]

  • fatemeh gharebaghi 1
  • Seyyed Saeed Eshraghi 2
  • Saeed Zaker bostanabad 3
1 Departement of biology, Islamic azad university,Tehran,Iran
2 Department of Pathobiology, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Biology and Microbiology Department, Islamic Azad University-Parand Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and objective: Nocardia is a germ-positive filamentous bacterium with relative acid-fast properties that ubiquitously exists as an environmental saprophyte. Nocardiosis is usually characterized as an acute or chronic illness associated with pus or granulomatosis, which can cause an aggressive disease both in healthy people and immunosuppressive patients. The aim of this study was to identify the biodiversity of Nocardia species isolated from Tehran hospitals via phenotypic and PCR molecular approaches.
Materials and methods: 200 samples were collected from Tehran hospitals. After being separated by paraffin baiting technique, the colonies were evaluated for their growth abilities in liquid lysozyme and at 45°C and based on other biochemical tests via macroscopic examinations and then microscopic gram and relative acid-fast staining practices. Ultimately, we designed a genus-specific primer set and performed the PCR reaction to compare both results.
Results: From the 200 samples, 30 samples were identified as positive based on the culture and biochemical tests and molecular method.
Conclusion: Considering the species diversity of Nocardia genus and the existence of different conditions for performing phenotypic and biochemical tests, it is very probable that another genus relevant to the actinomycete family be mistakenly identified as Nocardia. Thus, molecular methods can provide confirmation of the phenotypic approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nocardia
  • Tehran Hospitals
  • Phenotypical identification، Molecular identification