تعیین فراوانی ژن oqxA در کلبسیلا پنومونیه جدا شده از عفونت ها در یکی از آزمایشگاه های تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 North of Tehran Azad University

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، دانشکده علوم پایه، گروه میکروبیولوژی

چکیده

زمینه: مقاومت آنتی بیوتیکی همواره به عنوان یک مشکل جدی برای سلامت انسان مطرح می باشد. یکی از باکتریهای مطرح در این بین کلبسیلا پنومونیه می باشد که متاسفانه نسبت به آنتی بیوتیک ها مقاومت زیادی را از خود نشان می دهد. پمپ oqxAB یکی از مهمترین مکانیسم های مقاومت به آنتی بیوتیکی در این دسته از باکتریها است. هدف از این بررسی، مطالعه وجود ژن oqxA در کلبسیلا پنومونیه جداشده از عفونت های مجاری ادراری و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها در یکی از آزمایشگاه های تهران می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه، نمونه برداری از 250 بیمار سرپایی مراجعه کننده به یکی از آزمایشگاه های استان تهران انجام شد و به آزمایشگاه منتقل گردید. پس از کشت، 100 باکتری کلبسیلا پنومونیه شناسایی و جداسازی شد. DNA توسط کیت سیناژن استخراج و فراوانی ژن oqxA با روش PCR بررسی شد.
نتایج: نتایج حاصل از تستهای میکروبی و بیوشیمیایی نشان داد که جدایه ها همگی کلبسیلا پنومونیه بود. نتایج حاصل از PCR نشان داد که از بین 100 جدایه ی کلبسیلا پنومونیه، 50 % از نمونه ها دارای ژن oqxAبود.
بحث: پمپ های افلاکس OqxAB یکی از راه های مقابله با مقاومت آنتی بیوتیکی است که اهمیت زیادی دارد. زیرا در صورت عدم کنترل کلبسیلا پنومونیه های مقاوم به دارو، مشکلات جسمی، و اقتصادی زیادی به بیماران و سیستم سلامت تحمیل می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of the frequency of oqxA gene in Klebsiella pneumonia isolated from infections in a lab in Tehran

نویسندگان [English]

  • fatemeh Ashrafi 1
  • seyed moein hosseini 2
1 Department of Microbiology, Faculty of Sciences, North of Tehran Azad University, Tehran, Iran
2 Department of microbiology, Faculty of science, North of Tehran Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

زمینه: مقاومت آنتی بیوتیکی همواره به عنوان یک مشکل جدی برای سلامت انسان مطرح می باشد. یکی از باکتریهای مطرح در این بین کلبسیلا پنومونیه می باشد که متاسفانه نسبت به آنتی بیوتیک ها مقاومت زیادی را از خود نشان می دهد. پمپ oqxAB یکی از مهمترین مکانیسم های مقاومت به آنتی بیوتیکی در این دسته از باکتریها است. هدف از این بررسی، مطالعه وجود ژن oqxA در کلبسیلا پنومونیه جداشده از عفونت های مجاری ادراری و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها در یکی از آزمایشگاه های تهران می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه، نمونه برداری از 250 بیمار سرپایی مراجعه کننده به یکی از آزمایشگاه های استان تهران انجام شد و به آزمایشگاه منتقل گردید. پس از کشت، 100 باکتری کلبسیلا پنومونیه شناسایی و جداسازی شد. DNA توسط کیت سیناژن استخراج و فراوانی ژن oqxA با روش PCR بررسی شد.
نتایج: نتایج حاصل از تستهای میکروبی و بیوشیمیایی نشان داد که جدایه ها همگی کلبسیلا پنومونیه بود. نتایج حاصل از PCR نشان داد که از بین 100 جدایه ی کلبسیلا پنومونیه، 50 % از نمونه ها دارای ژن oqxAبود.
بحث: پمپ های افلاکس OqxAB یکی از راه های مقابله با مقاومت آنتی بیوتیکی است که اهمیت زیادی دارد. زیرا در صورت عدم کنترل کلبسیلا پنومونیه های مقاوم به دارو، مشکلات جسمی، و اقتصادی زیادی به بیماران و سیستم سلامت تحمیل می شود.

کلیدواژه‌ها [English]

  • frequency
  • oqxA
  • Klebsiella pneumonia
  • infection
  • Tehran