بررسی اثر سم میکروسیستین از جلبک میکروسیستیس بر روی رده سلولی HepG2 کارسینومای کبد انسان با استفاده از Real -TimePCR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 عضو عیئت علمی دانشگاه ازاد واحد تهران مرکزی

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

سابقه و هدف: میکروسیستین یک هپتاپپتیدحلقوی است که به عنوان فراوانترین سیانوتوکسین تولیدی با توزیع گسترده جهانی شناخته می شودو رایج ترین هپاتوتوکسین تولید شده توسط سیانوباکترها می باشند.فاقد نفوذ به غشا سلول های مهره داران است به همین دلیل سمیت این سیانوتوکسین ها تنها به اندام هایی محدود می گردد که مانند کبد بیان کننده و انتقال دهنده (ترانسپورتر) آنیونی آلی بر روی غشا سلولی خود باشند. در این مطالعه میزان بیان ژن های BAX وBCL2 در رده سلولی HepG2 تحت تاثیر میکروسیستین با استفاده از تکنیک Real-TimePCR مورد بررسی قرار گرفت تا بتوان با انجام تحقیق و بررسی بیشتر در مورد مکانیسم و نحوه اثر این سم از آن به عنوان یک هدف مناسب برای درمان سرطان کبد استفاده کرد.
روش کار: در ابتدا پاساژ سلولی ،رده سلولی HepG2 انجام شد، سپس تستMTTassay صورت گرفت،در مرحله بعد استخراج RNA وسنتز CDNA صورت گرفت و جهت اطمینان از خلوص نمونه RNA از اسپکتروفتومتر نانودراپ استفاده شد، سپس پرایمرهای اختصاصی و مناسب ژن مورد نظر طراحی و سنتز گشت و با استفاده از Real-Time PCR بیان ژن های Bax وBCL2 سنجیده شد.
یافته ها: این سم بیان ژن های BAX را افزایش داده و موجب کاهش ژن های BCL2 به صورت چشمگیری شده است.
نتایج : ژن BAX به عنوان یک پروآپوپتوز بیانش افزایش یافته و هر چقدر HepG2 مدت زمان بیشتری در معرض سم قرار گرفت میزان بیان BAX افزایش یافته و در مقابل بیان BCL2 کاهش و در این حالت سلول به سمت آپوپتوزی شدن پیش رفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of microcystin toxin from algae microcystis on human liver carcinoma HepG2 cell line by using Real-TimePCR

نویسندگان [English]

  • samaneh mohammadkhani 1
  • roudabeh behzadi andouhjerdi 2
  • فاطمه نوری 3
1 department biology,Islamic Azad univercity,Tehran Bruch
2 ISLAMIC AZAD UNIVERSITY-CENTER UNIT
3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران
چکیده [English]

Pioneering and Objective: Microsystemin is a brain heptapide that is known as the most abundant cyanotoxin produced in the world's most extensive distribution, and is the most commonly produced hepatotoxin produced by cyanobacteria. This complication affects vertebrate cells, and thus the cyanotoxins are limited to limbs, which, like the liver, express and transport anionic organic carriers on their cells. In this study, the expression of BAX and BCL2 genes in the HepG2 cell line under the influence of Microsystemin was investigated using Real-TimePCR, so that it can be studied further by studying the mechanism and its effect as an appropriate target for treatment. Liver cancer.Methods: At first, HepG2 Cell Cell Passage was performed, then MTTassay test was performed. Next, RNA extraction and CDNA extraction were used and the RNA sample was purified from the nanotypic spectrophotometer, then the specific and suitable primers for the desired gene were designed And synthesized and using the Real-Time PCR, the expression of Bax and BCL2 genes was measuredResults: The BAX gene was expanded as a pro-apoptosis, and the more hepG2 was exposed to venom, the higher the expression of BAX, and the expression of BCL2 decreased, and in this case the cell went to apoptosis

کلیدواژه‌ها [English]

  • cancer
  • HepG2
  • microcystin