بیوسنتز نانو ذرات نقره توسط یک سویه بومی آکتینومیست جدا شده از خاک های دریاچه نمک قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد/دانشکده علوم پایه/دانشگاه آزاداسلامی/واحد قم/قم/ایران

2 هیات علمی تمام وقت

3 دکتری شیمی، استادیار شیمی ، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی قم،ایران

چکیده

چکیده
سابقه و هدف: توانایی میکروارگانیسم ها برای تولید نانوذرات در اندازه، شکل و مورفولوژی های مختلف،باعث شده این روش در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کند. هدف از پژوهش حاضر تولید نانو ذرات نقره توسط سویه بومی اکتینومیست تحمل کننده نمک جدا شده از خاک های دریاچه قم می باشد.
مواد و روشها:در تحقیق حاضر تولید و خصوصیات نانو ذرات نقره توسط جدایه ی اکتینومیست نمک دوست مورد بررسی قرار گرفت. برای تولید نانو ذرات نقره، جدایه ی اکتینومیست نمک دوست به محلول 3-10مولار نیترات با pHبرابر 2/7 به محیط مایعM9اضافه شد. بیومس باکتری با استفاده از طیف نگاری جذبی فرابنفش و مرئی(UV-VIS)، طیف سنجی مادون قرمز(FT-IR)، پراش پرتو ایکس(XRD)، پراکندگی نوری دینامیک(DLS)و میکروسکوپ الکترونی عبوری(TEM) مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها:نتایج به دست آمده از بررسی های انجام شده به روش طیف نگاری جذبی فرابنفش و مرئی(UV-VIS)، طیف سنجی مادون قرمز(FT-IR) و پراش پرتو ایکس(XRD) نشان داد که جدایه های اکتینومیست پس از تلقیح شدن در محلول 3-10مولار نیترات نقره ، قادر به احیاء یون نقره به نانوذرات نقره هستند روش پراکندگی نوری دینامیک (DLS)و میکروسکوپ الکترونی عبوری(TEM)نشان داد که میانگین اندازه نانوذرات نقره به دست آمده در جدایه اکتینومیست100-28 نانومتر می باشد. تولید نانوذرات نقره به صورت خارج سلولی بود.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد جدایه های اکتینومیست بومی جدا شده از خاک های دریاچه نمک قم قادر به تولید نانوذرات نقره می باشد.
واژگان کلیدی: نانوذرات نقره، تولید زیستی، اکتینومیست های نمک دوست

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Biosynthesis of Silver Nanoparticles by a native Halotolerant Actinomycete strain Isolated from Soils Qom, Iran

نویسندگان [English]

  • sheida nadernia 1
  • soheil Aghaei 2
  • Mohammad Ali Gasemzadeh 3
1 master of Microbiology /Islamic Azad University of Qom (IAU Qom) /Basic Sciences/ Qom / Iran
2 Faculty member
3 3Department of Applied Chemistry, Faculty of Chemistry, Islamic Azad University, Qom, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Background:In recent years, ability of microorganisms to synthesize nanoparticles of various sizes, shapes and morphologies, has gained extreme attentions. the point of this study is Biosynthesis of Silver Nanoparticles by a native Halotolerant Actinomycete strain Isolated from Soils of Saline Lake Qom

Materials & methods: In the present study, synthesis and characterization, of silver nanoparticles from native isolate of halotolerant Actinomycete strain has been reported. Silver nanoparticles were synthesized by adding the dried biomass of halotolerant actinomycete isolate with 10-3M of nitrate solution adjusted pH 7.2 and in M9 liquid medium. Silver nanoparticles were characterized using ultraviolet and visible absorption spectroscopy, infrared spectroscopy (UV-VIS) Fourier Transform Infrared Spectroscopy(FT-IR), beam X Ray Diffraction(XRD), Dynamic light scattering (DLS), and imaging with Transmission Electron Microscope (TEM).

Results:The results obtained from ultraviolet and visible absorption spectroscopy, infrared spectroscopy (UV-VIS) Fourier Transform Infrared Spectroscopy(FT-IR) and beam X Ray Diffraction (XRD), Of the halotolerant actinomycetes strains, the isolate NO.3 was able produce silver nanoparticles under different environmental conditions. Dynamic light scattering (DLS), and imaging with Transmission Electron Microscope (TEM) showed that the average size of silver nanoparticles obtained 28 to100 nm. The results indicated that production of silver nanoparticles was extracellular.

Conclusion:The results showed that the native halotolerant actinomycete strains can synthesize silver nanoparticles under different environmental conditions .

Keywords: silver nanoparticles, Biosynthesis, halotolerant actinomycetes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: silver nanoparticles
  • biosynthesis
  • halotolerant actinomycetes