شناسایی مولکولی ژن های TEM و CTX در سویه های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستان های شهر ایرانشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان، کرمان ،ایران

2 استادیار، گروه میکروب شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان ،ایران

چکیده

زمینه و هدف: کلبسیلا‌‌‌پنومونیه یک باکتری بیماریزای گرم منفی و عامل شایع عفونت های بیمارستانی است. افزایش ظهور مقاومت به چند دارو در کلبسیلا پنومونیه گزینه های درمانی را برای این باکتری محدود کرده است. هدف این تحقیق شناسایی مولکولی ژن های TEM و CTX در سویه های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستان های شهر ایرانشهر می باشد.
روش تحقق: تعداد 50 سویه کلبسیلا پنومونیه ظرف مدت 6 ماه، از بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های شهر ایرانشهر جمع آوری شد. ایزوله ها بر اساس تست های بیوشیمیایی به عنوان کلبسیلا پنومونیه شناسایی شدند. تست حساسیت آنتی بیوتیکی با روش دیسک دیفیوژن انجام گردید. جهت شناسایی مولکولی ژن های TEM و CTX، PCR انجام گردید.
یافته ها: براساس نتایج PCR از تعداد 43 (86%) نمونه که به طور فنوتیپی دارای آنزیم های ESBL بودند، تعداد 20(47%) ایزوله دارای ژن CTX، 8 مورد (18%) دارای ژن TEM ، و 15 مورد (34%) دارای هر دو ژن CTX و TEM بودند.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه شیوع بالایی( p<0/05) از ایزوله های کلبسیلا پنومونیه مقاوم به چند دارو و تولید کننده ESBL را در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه نشان می دهد که این امر بر سیاست های مناسب برای کنترل عفونت تاکید دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Molecular Identification of the TEM and CTX Genes in Klebsiella pneumoniae Strains Isolated From Clinical Samples of Hospitals in Iranshahr City

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Thaghimosleh 1
  • laleh khajehkarimaldini 2
1 Microbiology Dept., Sirjan Branch, Islamic Azad University, Sirjan. Iran
2 Assistant Professor, Department of Microbiology, Sirjan branch, Islamic Azad University, Sirjan, Iran
چکیده [English]

Background: Klebsiella pneumoniae is a gram-negative pathogen and common cause of nosocomial infections. Increasing the emergence of multi-drug resistance in Klebsiella pneumonia has limited therapeutic options for this bacterium. The aim of this study was to molecular identification of TEM and CTX genes in Klebsiella pneumoniae isolated from clinical samples of hospitals in Iranshahr city.
Materials and Methods: 50 strains of Klebsiella pneumoniae within 6 months, were collected from patients admitted to the intensive care unit of hospitals in Iranshahr. The isolates were identified as Klebsiella pneumoniae based on biochemical tests. Antibiotic susceptibility test was performed by disc diffusion method. To molecular identification of TEM and CTX genes, PCR was performed.
Results: Based on the results of PCR, 43 (86%) of the samples had phenotypic ESBL enzymes, 20 (47%) had CTX gene, 8 (18%) had TEM gene, and 15 (34%) had Both the CTX and TEM genes.
Conclusion: The results of this study showed a high prevalence (P <0.05) of multi-drug resistant Klebsiella pneumoniae and ESBL-resistant isolates in ICU patients, which emphasizes the appropriate policies for controlling infection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Klebsiella pneumoniae
  • Antibiotic resistance
  • TEM
  • CTX
  • PCR