اثرمحافظتی ماده موثر زردچوبه (کورکومین) بر کشت بافت تخمدان موش سوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه علوم و تحقیقات ، واحد تهران، ایران

2 دکتری تخصص بافت شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

استفاده از آنتی اکسیدان ها به عنوان یک روش شناخته شده برای افزایش تعداد فولیکول ها و تخمک گذاری در حیوانات وانسان می باشد. ماده موثره زرد چوبه کورکومین (Curcumin) موجب مهار لیپوکسیژناز ، سیکلوکسیژناز می باشد. لذا در این مطالعه اثر غلظت های مختلف کورکومین بر کشت بافت تخمدان موش سوری بررسی شده است.
دراین مطالعه تعداد40 جفت تخمدان از موش ماده 5 هفته ای پس از تشخیص فاز سیکل جنسی (استروس) به ظروف مخصوص کشت اندام ، منتقل شد. گروه های مورد مطالعه با غلظت های مختلف کورکومین(80و40،20،10) نانوگرم بر میلی لیتر مورد بررسی قرار گرفتند. تخمدان ها بمدت 6 روز در محیط کشت شدند و از نظر تعداد فولیکول های و اندازه لایه های تکا و گرانولوزا مورد بررسی قرارگرفتند و با نرم افزار SPSS ورژن 20 با تست ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
در مقایسه تعداد فولیکول های اولیه تک لایه بین گروه کنترل (2/3±7/15) و درگروه های تیمار با غلظت های 80و10،20،40 نانوگرم در میلی لیتر کورکومین بترتیب(9/5±3/33 ،0/5±0/31 ، 2/4±5/31 ،2/3±7/15) بود که افزایش معنی داری را در تمام گروه های تیمار نسبت به کنترل نشان داد(P<0.05). در تعداد فولیکولهای بالغ گروه کنترل کشت شده (0/4±40) نسبت به گروه تیمار با غلظت 10 نانوگرم بر میلی لیتر (2/3±5/48) نیز افزایش معنی داری در تعداد فولیکولهای بالغ داشته است.
با توجه به نتایج به دست آمده بر تعداد و کیفیت فولیکولهای بدست آمده به نظر میرسد این روش در تولید حفظ و تکوین فولیکولهای تخمدانی در محیط کشت موثر و کارامد می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Protection effect of Curcumin in ovary culture in NMRI mice

نویسندگان [English]

  • Mohsen Husseini 1
  • farhad mohammadi gheshlagh 2
  • Zahra khodaparast 2
  • ali Mohammad eini 3
1 Basic science Department, veterinary faculty, Science and Research university, tehran Branch, iran
2 Ph.D. student Comparative Histology veterinary, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Department of Histology veterinary, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Using antioxidants is a known method to increase the number of follicles and ovulation in animals and humans. Curcumin inhibits lipoxygenase, cyclooxygenase. Hence in this study, we examine the effects of different concentrations of curcumin on ovarian tissue culture in NMRI species mice.
In this study, 40 varies of female mouse with five weeks ages are transferred to organ culture containers. Studied groups treated by different concentrations of curcumin (10, 20, 40, 80) ng/ml. The ovaries were cultured for 6 days and studied in the case of number of follicles and single layers size and granulosa and analyzed by SPSS software version 20 and ANOVA test.
The number of single layer primary follicles in control group (2/3 ± 7/15) and treat groups with 10, 20, 40, 80 ng/ml concentrations of curcumin were (9/5 ± 3/33, 0/5 ± 0/31, 2/4 ± 5/31, 2/3 ± 7/15) respectively which showed a significant increase in all of the treat groups compared with control group (P <0.05). There is also a significant increase in the number of mature follicles in the number of mature follicles cultured in control group (0/4±40) compared with treat group with 10 ng/ml (2/3 ± 5/48).
According to the obtained results on the number and quality of follicles, it seem that this method is effective in production, maintain and development of ovarian follicles in culture medium.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tissue culture
  • ovarian tissue
  • Curcumin
  • mice NMRI