تیپ بندی مولکولی سویه های اشریشیاکلی اوروپاتوژنیک(UPEC) در استان اصفهان و دسته‌بندی ژنتیکی جدایه‌های سروگروپ O25 به روش ERIC-PCR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد میکروبیولوژی، گروه میکروبیولوژی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

2 دانش آموخته ارشد میکروبیولوژی، گروه میکروبیولوژی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

3 گروه میکروبیولوژی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

چکیده

سابقه و هدف: اشریشیاکلی شامل طیف گسترده ای از سویه های مختلف در اکوسیستم ها با تنوع زیاد در ژنوم آنها است. برخی از انواع سویه ها باعث ایجاد بیماری های جدی مانند عفونت های دستگاه ادراری (UTI) می گردند. اشریشیاکلی اوروپاتوژنیک (UPEC) شایع ترین عامل ایجاد عفونت ادراری در انسان است. هدف از این مطالعه بررسی شیوع انواع سروگروپ های O در جدایه های اشریشیاکلی جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری در استان اصفهان و دسته‌بندی ژنتیکی جدایه‌های سروگروپ O25، به روش ERIC-PCR می باشد.
مواد و روش کار: 226 نمونه ادرار از بیماران مبتلا به عفونت ادراری در بیمارستان های استان اصفهان جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفتند. جدایه های اشریشیاکلی با استفاده از روش های بیوشیمیایی شناسایی شدند. سروگروپ های این جدایه ها به روش PCR تعیین و دسته بندی ژنتیکی جدایه های دارای سروگروپ O25 با استفاده از روش ERIC-PCR انجام گرفت.
نتایج: از میان کل نمونه های مورد مطالعه، 96 جدایه اشریشیاکلی جدا گردید. شایع ترین انواع سروگروپ O، O25(5/37 درصد)، O21(37/9 درصد) و O6(33/8 درصد) بودند. دسته بندی ژنتیکی جدایه های دارای سروگروپ O25، 25 پروفایل مختلف را در میان این 36 جدایه نشان داد.
نتیجه گیری: تکنیک ERIC-PCR روش سریع، حساس و ارزان قیمت می باشد. وجود تنوع ژنتیکی در جدایه ها نشانگر منابع مختلف آلوده کننده دستگاه ادراری به این باکتری است و این روش یک تکنیک مناسب جهت تایپینگ مولکولی سویه های اشریشیاکلی جدا شده از منابع مختلف عفونت های مجاری ادراری می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Molecular Typing of Uropathogenic Escherichia coli Strains in Isfahan Province and Genetic Classification of Serogroup O25 Isolates by ERIC-PCR Method

نویسندگان [English]

  • Hassan Momtaz 1
  • Fatemeh Reisii 2
  • Zahra Bamzadeh 3
1 Professor of Microbiology, Department of Microbiology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, , Shahrekord, Iran
2 Post graduated of Microbiology, Department of Microbiology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
3 Department of Microbiology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Objective & Aim: Escherichia coli includes a wide range of different strains in ecosystems with huge diversity in their genomes. Some strains cause serious diseases, such as Urinary Tract Infections (UTI). Uropathogenic Escherichia coli (UPEC) is the most frequent agent causing UTI in humans. The aim of this study was to investigate the prevalence of O-serogroups among E. coli isolated from patients with UTI in Isfahan province and genetic classification of O25 serogroup isolates by ERIC-PCR method.
Materials and Methods: 226 urine samples from patients with UTI were collected from hospitals in Isfahan province. E. coli isolates were identified using standard methods. Serogroups of these isolates were determined by PCR method and genetic classification of isolates with serogroup O25 was performed using ERIC-PCR method.
Results: A total of 96 E. coli strains were isolated from the urine samples. The most common types of O antigens were O25(37.5%), O21(9.37%) and O6(8.33%). The genetic classification of isolates with serogroup O25 showed 25 different profiles among these 36 isolates
Conclusion: ERIC-PCR technique is a quick, sharp and cost-effective method. It seemed that this technique to be a good approach for molecular typing of E. coli strains isolated from different urinary tract infections sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ERIC-PCR
  • Urinary tract infections
  • O-Antigen
  • Uropathogenic Escherichia coli