بررسی شیوع استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین در پرستاران بیمارستان پاستور شهرستان بم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات کرمان، گروه میکروب شناسی

چکیده

سابقه و هدف: استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین از جمله عوامل مهم ایجادکننده عفونت در بیمارستان‏ها می باشد. مقاومت روزافزون این باکتری در برابر آنتی بیوتیک‏ها یک نگرانی برای سلامت عمومی است. بنابراین به منظور مراقبت و کنترل دقیق استافیلوکوکوس اورئوس و شناسایی آن، این طرح با هدف بررسی میزان شیوع استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA) در میان پرستاران بیمارستان پاستور بم انجام گردید.
مواد و روش کار: این پژوهش توصیفی مقطعی در سال 1394 بر روی 200 پرستار شامل 40 مرد و 160 زن صورت گرفت. بعد از اخذ نمونه ها از قسمت قدامی بینی، کشت در محیط های انتخابی و انجام تست های بیوشیمیایی نوع باکتری تشخیص داده شد. سپس مقاومت آنتی بیوتیکی نمونه های استافیلوکوک جدا شده به روش دیسک دیفیوژن مطابق با روش استاندارد CLSI بررسی شدند.
نتایج: یافته‏های این بررسی حاکی از حضور باکتری استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین در بین پرستاران مورد بررسی می‏باشد. 52 مورد(13 نفر مرد و 39 نفر زن)( 26 درصد) از نمونه‏ها ناقل MRSA بودند که 20 مورد مقاوم به سفوکسیتین و 18 مورد مقاوم به اگزاسیلین بودند.
نتیجه گیری: میزان شیوع استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین کم بوده(05/0> p) اما با توجه به اینکه پرستاران با بیماران و بخش‏های مختلف بیمارستان از قبیل اورژانس، جراحی، CCU، زنان و زایمان و ICU و دیگر بخش‏ها در ارتباطند از این رو انتخاب مناسب و همچنین درمان صحیح و دقیق عفونت‏های ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس اهمیت فراوانی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Prevalence of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus in Pastors Hospital in Bam

نویسندگان [English]

  • Asma Azizabadi 1
  • Ashraf Kariminik 2
1 Department of Microbiology, Sirjan branch, Islamic Azad University, Sirjan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Microbiology, Kerman branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
چکیده [English]

Background: Methicillin-resistant Staphylococcus aureus is one of the major causes of infection in hospitals. The increasing resistance of these bacteria to antibiotics is a concern for public health. Therefore, in order to accurately control and control Staphylococcus aureus, the aim of this study was to determine the prevalence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) among nurses of Pasteur hospital in Bam.
Materials and Methods: This descriptive cross-sectional study was performed on 200 nurses including 40 males and 160 females in 1394. After taking samples from the anterior part of the nose, cultivation was performed in selected environments and biochemical tests of the bacterial species were detected. The antibiotic resistance of the staphylococcus specimens isolated by diffusion method according to CLSI standard method was investigated.
Results: The findings of this study indicate the presence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus among nurses. 52 cases (26%) of 13 men and 39 women were MRSA carriers, 20 resistant to cefoxitin and 18 were oxacillin-resistant.
Conclusion: Therefore, it can be concluded that the prevalence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus is low, however, given that nurses with patients and different parts of the hospital such as emergency room, surgery, CCU, obstetrics and gynecology, ICU and other parts in Therefore, proper selection and accurate treatment of Staphylococcus aureus infections is important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Staphylococcus aureus
  • Methicillin
  • MRSA